Politiek-enzo   2005     

  verslag + quotes 2005 Riet Wartenbergh's Politiek 1/2 uurtje                                                                                                                                                                

    copyright alle foto's: greta verduin                                                                                                                                   

 

Zaterdag 7 januari  2006 

Nieuwjaarsinstuif gemeente Almere (30 jaar! In het Stadhuis Almere van 14.30-17.00 uur

Programma in de Raadzaal: 14.30 uur: Nieuwjaarstoespraak burgemeester Annemarie Jorritsma en uitreiking Bonifatiusspeld

In de Burgerzaal 15.30-17.00 uur:  Muziek, Dans en Cabaret en in de C-Passage laat fotoclub Almere zien hoe zij 30 jaar Almere ziet.

 


29-12-2005 VVD wil aansturing Jeugdzorg van Provincie naar Gemeente

Op initiatief van de VVD werd in mei 2005 een gezamenlijk amendement (Leefbaar Almere, D66 en de VVD) ingediend. Het amendement was een eerste voorzichtige stap om de schotten tussen de lokale- en provinciale bestuurslagen te slechten. In de Ouder- KindCentra moest een eerstelijns functie voor jeugdhulpverlening met de taken informatie, signalering, coördinatie en eerste hulp bij dreigende crisis worden toegevoegd. Inmiddels zijn de voorbereidingen zover dat de opening van het eerste Ouder-KindCentrum  voor januari 2006 op de agenda staat.  

De VVD vindt het belangrijk om ook de volgende stap te zetten en wil de gemeente een sterkere rol op het gebied van de jeugdzorg geven. De provincie moet hiervoor niet langer verantwoordelijk zijn

Hoog tijd om dit belangrijke onderwerp op de politieke agenda van de Almeerse gemeenteraad te zetten. Net als Tilburg (pilotgemeente) willen we dat Almere een convenant met de provincie sluit, waarin staat dat de provincie de taken op het gebied van jeugdzorg door-mandateert naar de gemeente Almere. Als we het kind centraal willen stellen – en dat willen we toch allemaal – dan moet de verantwoording zo dicht mogelijk bij dat kind liggen. We moeten zoveel mogelijk hulp en steun dicht bij het gezin organiseren. De gemeente zit dichter op het kind, en moet bij crisissituaties in kunnen grijpen. De VVD vindt dat er één verantwoordelijke moet zijn. De wethouder is nu wel verantwoordelijk voor het lokale jeugdbeleid, maar niet voor de jeugdzorg; dat begrijpt toch niemand! Indien men roept: “Als er weer een kind de dupe wordt van langs elkaar werkende instanties, dan moet de wethouder hangen”, dan moet de wethouder ook voor het geheel verantwoordelijk gehouden kunnen worden. De wethouder moet dus ook de instrumenten en bevoegdheden krijgen om zijn/haar verantwoordelijkheid waar te maken.  (Klaas Jongejan, VVD raadslid kcjongejan@almere.nl


27-12-2005 Politieke Jongerenpartij in Flevoland  

Sinds een paar weken is er in Flevoland een jongeren-partij,  het CDJA Flevoland (Christelijk Democratische Jongeren Appel),  de jongerenafdeling van het CDA. Het CDJA is een politieke jongeren vereniging met ongeveer 1300 leden. Als politieke jongerenorganisatie laat het CDJA de stem van jongeren stevig klinken in de politiek. Ze werken met een zogenaamd: Party & Politics concept, waarbij allerlei interessante bijeenkomsten (met leuke activiteiten) worden georganiseerd. Voorbeelden zijn bijeenkomsten met bekende sprekers, excursies, debatten, maar ook borrels, barbecues en andere sociale bijeenkomsten. Binnen het CDJA zijn in Nederland zo’n 30 afdelingen actief. In Flevoland was er geen afdeling (meer) actief. Daarom zijn er een aantal jongeren onder aanvoering van Roy Michielse n afgelopen maanden bezig geweest om in Flevoland weer een afdeling op te zetten.

In oktober jl heeft het CDJA in samenwerking met de Christelijke Agrarische Hogeschool een jongerendebat met minister Veerman georganiseerd. Dit was voor de nieuwe afdeling de eerste activiteit waarbij kon worden gekeken of er geïnteresseerde waren die actief willen worden binnen het CDJA. Die avond, met wel 500 jongeren, was zeer geslaagd en leverende 2 nieuwe leden op en een heleboel geïnteresseerden.Op 11 januari zal er een Nieuwjaarsborrel worden georganiseerd. Hierbij zullen twee sprekers kort iets vertellen over het CDJA en waarvoor jongeren belangrijk zijn voor de politiek. Hierna is er een hapje en een drankje en kan er informeel worden nagepraat. Jongeren die geïnteresseerd zijn in het CDJA kunnen kijken op www.cdja.nl waar ook info is te vinden van de nieuwe afdeling in Flevoland.


  18-12-2005   PvdA-programma en kandidatenlijst vastgesteld

Op 22 december verschijnt het verkiezingsprogramma van de PvdA Almere, getiteld: [hyper]Links. Er is voor een krant gekozen, omdat die laagdrempelig en informa- tief is. In de krant staat wat de PvdA de afgelopen periode heeft bereikt, maar ook wat er de komende vier jaar nog moet gebeuren. Ook staan er achtergrondartikelen en interviews in - onder andere met partijleider Wouter Bos - over bijvoorbeeld het nieuwe zorgstelsel en de groei van Almere. Het verkiezingsprogramma van de PvdA Almere voor de gemeenteraadsverkiezingen is de weerslag van een nieuwe politieke balans. Een balans tussen eigen verantwoordelijkheid en sociaal vangnet, tussen willen en kunnen werken, tussen eigen talent benutten en mensen de kans geven. De PvdA moet terug in de harten van linkse mensen. De partij is ervan overtuigd dat het nieuwe verkie- zingsprogramma daar een bijdrage aan kan leveren. De krant wordt verspreid op de Politieke Markt, tijdens politieke manifestaties en bij het politiek café de Rode Tafel en wordt in verkiezingstijd op verschillende plekken in Almere uitgedeeld. De programmakrant is vanaf 22 december te vinden op www.almere.pvda.nl   Een aantal opmerkelijke punten uit het nieuwe PvdA-programma:  

Een ’stadsdokter’ voor mensen in schrijnende situaties, zodat niemand van medische zorg verstoken blijft; * Iedereen tot 23 jaar moet aan het werk of op school

 zitten;  *  Wijkbudgetten moeten verhoogd worden; *  Schoolgebouwen moeten multifunctioneel worden en het beheer moet worden overgedragen, bij voorkeur aan de

 corporaties; *  Het korpsbeheer politie van Lelystad over naar Almere; *  Zeggenschap bewoners over minimaal 5% van het politiebudget in hun wijk; *  Chemische

 onkruidbestrijding mag, maar alleen op de verharde weg en niet in de perken. (Het milieu wordt daardoor minder belast dan bij de huidige mechanische bestrijding met

 staalborstels); *  Een nachttrein Schiphol-Almere v.v'; *  Betaalbaar CKV en theater- en bibliotheekbezoek, bijvoorbeeld door de in te voeren Stadspas; * Een  inten-

 siever gebruik van sportparken door openstelling voor buurtbewoners en wijkorganisaties; *  30% Sociale woningbouw als streefgemiddelde over de gehele stad; Een

 lik-op-stuk-beleid voor overlast gevende bewoners; *  Versterking controle illegaal bewoonde panden; * Tegengaan discriminatie in uitgaansgelegenheden, onder  meer

 door het verlenen of intrekken van vergunningen; * Opname van Almere in het Grote-stedenbeleid; * 0,5% van de begroting voor nieuw beleid;  * Een aanvaardbare

 formule voor de aanleg van de A6-A9.  De Kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen is als volgt vastgesteld:

1.  Rob Beuse (lijsttrekker); 2. Lea Bouwmeester; 3.   Alphons Muurlink; 4.   Mardjan Seighali; 5.  Ciska van Rijn; 6. Jack Thakoerdin; 7.  Klaas Wolzak; 8.  Adriana Begeer; 9.   At Kasbergen; 10.   Leon Kokhuis; 11. Jehat Barwari; 12. Sürreya Gök ; 13. Mostapha el Madkouri ; 14.  Mario Withoud; 15. Hans Weistra; 16.  Regina van Oorschot ; 17.  Barbara van Dam; 18.   Marchien Koster; 19. Jessey Jacobus; 20. Erik Theunissen; 21.  John van der Pauw (lijstduwer)

 


16-12-2005 Frits Huis gekozen als lijsttrekker Leefbaar Almere

Leefbaar Almere heeft de lijst klaar voor de Verkiezingen van volgend jaar. Als lijstrekker is gekozen: Frits Huis (zoals hijzelf zegt: "met unanieme stemmen!"). Nog niet zo lang geleden was hij wethouder maar na het vertrek van René van Gellekom, werd hij raadslid (om de zetel te behouden voor LA, die anders zou gaan naar de (afgescheiden) Jeroen Mulder van de ParticipatiePartij

Tweede op de lijst is, zoals te verwachten: Nico van Duijn (huidig raadslid) en als derde staat Vincent van der Velde (huidig wethouder). Een verrassende lijstduwer is Allard Veldhuis (in een vorige raadsperiode raadslid voor D66).Op nummer 4: Marcel Roders, op nummer 5: Jannie Degenhardt, op nummer 6: Marien Vlug (allen huidige raadsleden; de zittende raadsleden Rijk van der LInden en Wilma Akkerhuis staan niet meer op de lijst, zij houden ermee op)

Daarna staan er nieuwe namen op de lijst, op nummer 7: Marcel Bakker (die al jaren aktief is in LA), op nummer 8: Marco de Kat (die al jaren vanaf de zijlijn de kat uit de boom kijkt) en op nummer 9: Henny Varskamp (mij onbekend)

 


6-12-2005  Jeroen Mulder gaat -weer- nieuwe Partij beginnen

Jeroen Mulder, huidig (enig) raadslid voor de Participatie Partij, gaat nét op de valreep een nieuwe partij beginnen. De naam zal luiden: "Partij van de Samenwerking" (hoorden wij vanavond op PolitiekNU). Mulder was sinds de verkiezingen van 2002 lid van Leefbaar Almere, waar hij in maart 2003 uit stapte. Hij bleef zijn zetel behouden en ging verder onder zijn eigen naam. In 2004 begon startte hij een eigen partij: "Lijst Participatie Almere" (LPA), waarvan de naam in 2005 gewijzigd werd in : "Participatie Partij" (PP). Op 8-11-2005 werd de kieslijst samengesteld op de ledenvergadering en werd Sjam Jokham gekozen als lijsttrekker. Jeroen Mulder had aangegeven (wegens persoonlijke omstandigheden) ermee te stoppen. Nu blijkt dat laatste dus niet te kloppen....hoewel: wél met de Participatie Partij!  Mulder komt nu -weer- met een nieuwe partij en wil meedoen aan de Gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart 2006.


5-12-2005  Alle Almeerders welkom bij start Almeerse VVD-campagne (14/12)

Op woensdag 14 december 2005 organiseert de VVD Almere voor al haar leden, introducés, relaties en alle Almeerders, een feestelijke aftrap van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart. In danscafe MAMBO aan de Grote Markt 20, kan iedereen in een ongedwongen en feestelijke sfeer kennis maken met de VVD kandidaten en met elkaar. De avond begint om 19.00 uur en duurt tot 23.00 uur, waarbij tot 20.00 uur ‘happy hour’ prijzen gelden. En let op, wees op tijd want vol = vol! Er kan gedanst worden op live-muziek (Libra) of een gezellige zithoek om wat nader van gedachten te wisselen. Toegang gratis. VVD-lijstrekker Henk Smeeman opent deze avond, blikt vooruit (2006-2010) en kijkt terug. 

De VVD-Almere kiest juist voor de campagnestart in het Stadshart omdat de VVD al jarenlang een warm pleitbezorger is  voor Almere als zelfstandige stad, waarbij een kompleet Stadshart absoluut een vereiste is. Nadere inlichtingen over het verkiezingsprogramma van de VVD Almere of deelname aan deze avond is te verkrijgen bij Marcel Lücht (kandidaat-raadslid)  via 06-53102362  www.vvd-almere.nl 


29-11-2005  Jong Almere heft zichzelf op 

 De politieke partij "Jong Almere" (een afsplitsing van Leefbaar Almere) zal in 2006 niet terugkeren in de Almeerse gemeenteraad. Dat heeft fractievoorzitter Sander Bossink donderdag 24 november 2005 bekend gemaakt. Daar Sander vanwege een chronische ziekte de laatste maanden regelmatig afwezig was, en er momenteel geen sterke achterban is die het stokje kan overnemen, zal de partij derhalve niet meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen voor 2006. Wel zullen er pogingen ondernomen worden om de komende jaren jongeren alsnog te betrekken bij de Almeerse politiek, maar in welke mate en hoe wordt nog verder uitgewerkt. Sander heeft met gemengde gevoelens dit besluit genomen, temeer omdat hij zich graag voor jongeren wil blijven inzetten. In welke mate zal hij zelf binnenkort nog bekijken.

Fractie Jong Almere

 


25-11-2005  Hopla organiseert informele aftrap campagne gemeenteraadverkiezingen  op 29 nov. 

 

Op 6 maart 2006 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Menig verkiezingsprogramma is voltooid, de kandidaat-lijsten zijn bijna allemaal vastgesteld en de campagneplannen zijn voorbereid. Wat willen de partijen eigenlijk, wat verwachten de politici? Maar het allerbelangrijkste: wat willen en verwachten inwoners van Almere de komende vier jaar? Hopla organiseert een informele bijeenkomst, waar over dit onderwerp gesproken wordt onder het Sinterklaasmotto:

Welke surprises heeft de lokale politiek voor Almere in petto?

De avond vindt plaats in de sportkantine van SV Almere en bestaat uit vier onderdelen: twee discussierondes, een politiek intermezzo en de informele aftrap voor de verkiezingscampagne op het kunstgrasveld van SV Almere. Alle politici zijn uitgenodigd, maar niemand speciaal. Het is vooral de bedoeling dat bewoners aan de discussie meedoen. Dus inwoners die altijd een mening hebben en nu ook eens mee wil praten, grijpen deze avond hun kans. Inwoners en organisaties die nu al vragen of stellingen hebben voor de politici kunnen dit laten  weten via debat@chello.nl Hopla probeert dan daarmee rekening te houden. De avond moet méér worden dan het oplepelen van partijstandpunten. Marcel Lücht (VVD) en Marco de Kat (Leefbaar Almere) zullen hier streng, maar rechtvaardig op toezien.  

Aftrap door Martin Wiegertjes en Tom Stolker

Martin Wiegertjes is alom bekend. Na jarenlang voor de PvdA actief te zijn geweest in de lokale politiek, neemt hij na de volgende verkiezingen afscheid van de gemeenteraad. Tom Stolker is lid van SV Almere sinds 1989, hij voetbalt al vanaf zijn vierde jaar bij SV Almere bij de mini's en is nu A-junior. Hij is daarnaast actief bij de club als bar- en keukenmedewerker. De dames zijn dol op hem, omdat hij zo lekker enthousiast is en niet te beroerd is om aan te pakken. Een voorbeeld voor de jeugd! Tom is dit jaar 18 geworden en mag dus op 7 maart 2006 voor het eerst stemmen.Dinsdag 29 november vanaf 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur). Tijdens de inloop is koffie en thee gratis. Sportkantine SV Almere, Sportpark De Marken, Oosterdreef 8 Almere-Haven


24-11-2005 De VVD-Almere  heeft weer wat...

Na de hectische ledenvergadering op vrijdag 23 november 2005, waarbij de VVD-leden zich konden uitspreken over de volgorde van de beoogde kandidaten op de verkiezingslijst, komt de VVD met onderstaand persbericht van campagneleider Dick Kattenbroek (tevens kandidaat-raadlid)

 " 23-11-2005  VVD Almere presentert definitieve lijst en verkiezingsprogramma
De VVD Almere zal op dobderdag 24 november om 19:00 haar definitieve lijst en verkiezingsprogramma bekend maken.
Dit zal gebeuren in de fractiekamer in het gemeentehuis".

Waarom niet meteen een aktueel persbericht? De uitslag is per slot bekend! Maar de VVD-Almere laat dat pas 24/11 weten op het Stadhuis, 's avonds, aan het begin van de Politieke Markt.....

Er is gigantisch geschoven met nr. 20 (Brigitte Hulscher), die nu op de 8ste plaats is terecht gekomen. Huidig raadslid Willem Boutkan schoof één plaats omhoog naar de 9e plek.

Hierbij de volgorde op de definitieve kieslijst: (die op 24/11 om 24.00 uur nog steeds niet te zien was op de VVD-website  ;- (

1) Henk Smeeman, lijsttrekker,  2. Ellentrees Muller, 3.René Maertens, 4. Willem Gasman, 5.  Edwina Molina, 6. Joram van Klaveren, 7.Klaas Jongejan, 8. Brigitte Hulscher , 9. Willem Boutkan, 10. Gerlinde Blokland, 11. Marcel Lucht, 12. Elma van den Worm 13. Luc Orbons, 14. Ernst van Stenus, 15 Martin Sinke  16. Ali Serrai, 17.Ashwin Ramcharan, 18. Anke Veldhuijsen, 19. Enoch Tackey (?) 20. Dick Kattenbroek en als laatste op 21. Douwe Halbesma.

NB James Purvis heeft zich teruggetrokken, evenals Rob Raman....(Enoch Tackey zal wel de volgende op de lijst zijn geweest....)

Op 2 oktober  jl. (scroll naar beneden) was de voorlopige volgorde op de kieslijst: 1. Henk Smeeman, 2. Ellentrees Muller, 3.René Maertens, 4. Willem Gasman, 5.  Edwina Molina, 6. Joram van Klaveren, 7.Klaas Jongejan, 8. Marcel Lucht, 9.  Gerlinde Blokland. 10. Willem Boutkan, 11. Luc Orbons, 12. Ernst van Stenus, 13. Elma van den Worm, 14. Ali Serrai, 15.  Rob Raman, 16. Martin Sinke, 17. Ashwin Ramcharan, 18. James Purvis, 19. Anke Veldhuijsen, 20. Brigitte Hulscher, 21. Dick Kattenbroek en als laatste op 22. Douwe Halbesma.


23-11-2005 Leden Stadspartij kiezen Joke Knop als lijsttrekker

Maandagavond 21 november hield Stadspartij Almere haar Algemene Leden Vergadering in sportcentrum Centre Point aan de Koninginneweg te Almere Stad. Tijdens een enerverende vergadering kozen de aanwezige leden de kandidaten voor de verkiezingslijst voor de Gemeenteraads-verkiezingen 2006. Met een opkomst van zo’n 30% was de vergadering zeer succesvol te noemen. De Stadspartij gaat naast de leus “Het kán socialer in Almere” de verkiezingen in met een aantal gedreven nieuwe kandidaten. 

De leden konden zich unaniem vinden in de volgende, door bestuur en fractie, voorgestelde lijst: 

1. Joke Knop , 2. Henk Struik , 3. Stanley Eind , 4. Frans Rietbergen

5. Ben Buckert, 6. Caroline Schelling, 7. Hanne Nieuwboer,  8. Hans Bronkhorst

Kortom, een nieuwe ploeg, een frisse wind en veel enthousiasme tekenen de inbreng van de Stadspartij aan de verkiezingen
 
 
 
 

 
14-11-2005 'Gelopen race'  voor beoogde lijsttrekker

De lijsttrekker voor de PvdA-Almere, voor de komende Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2006, is deze avond bekend gemaakt door de landelijke PvdA-corifee Wouter Bos die te gast was in Almere. Zoals bekend ging de strijd tussen Rob Beuse en Mario Withoud. Beuse, al heel lang raadslid (3e periode) en Withoud, voorheen (2003) aktief als voorzitter in het PvdA partij-bestuur. De strijd wás eigenlijk al gestreden....zoals zoveel andere partijen in de huidige gemeenteraad van Almere, heeft men gekozen voor ''wat men al kent', dus er komen weinig nieuwe gezichten op plekken die er werkelijk toe doen....(correctie: er komen wél nieuwelingen maar met weinig tot géén ervaring, dus dat zet geen zoden aan de dijk ;- ).

Nadat Beuse een week geleden zijn campagne met grof geweld opvoerde (kijk-en-luister-ook op PolitiekNu) door de twee de PvdA-wethouders (Arie-Willem Bijl en Johanna Haanstra) om hun hulp in te roepen (door middel van  een brief van deze 2 wethouders aan alle PvdA-leden waarbij zij een advies uitbrachten om vooral te stemmen op Rob Beuse), leek het een 'gelopen race'....en dat blijkt nu ook. (NB slechts 194 van de 550 PvdA-leden namen de moeite om hun stem uit te brengen)

 

Hieronder het bericht van de PvdA-Almere. "Met 72,4% van de uitgebrachte stemmen is Rob Beuse gekozen tot lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Hij is hiermee ook zeker van het fractievoorzitterschap. Beuse versloeg overtuigend zijn tegenstander Mario Withoud, die 27,6% van de stemmen verwierf. De uitslag van het ledenreferendum werd maandagavond bekend gemaakt door landelijk partijleider Wouter Bos. Rob Beuse is ook nu voorzitter van de gemeenteraadsfractie van de PvdA. Mario Withoud was in 2003 voorzitter van de PvdA-afdeling en is ook bekend als ‘stadsdichter’. 

Op 9 december 2005 beslissen de afdelingsleden wie de andere plaatsen op de kandidatenlijst zullen innemen. Aan het referendum werd door ruim 35% van de 547 Almeerse PvdA-leden deelgenomen. Het was voor het eerst in de geschiedenis dat de partijleden in een referendum hun lijsttrekker bij de raadsverkiezingen konden kiezen. Er kon schriftelijk, telefonisch en via sms en internet gestemd worden.  De feestelijke partijbijeenkomst in het WTC Alnovum betekende tevens de aftrap voor de PvdA-verkiezingscampagne. 

De avond werd opgeluisterd door cabaretier Vincent Bijlo. Ook was er een optreden van de jeugdige groep Damien.Met hun ontwapenende muzikale act won de groep afgelopen weekend de PvdA-publieksprijs in de finale van de talentenjacht De Kan van Almere.


 
 

10-11-2005 Meten met twee maten

 

(een bijdrage van Henk Struik, namens de StadsPartij Almere)

Met stijgende verbazing keek ik van-de-week naar de uitzending van Omroep Flevoland over het “Van-poolen”. Ongeveer vijftig inwoners van Flevoland poolen dagelijks in een luxe, grote personenauto (een zogeheten ”van”) langs de files naar hun werk in Amsterdam-Zuidoost. Voordeel is dat de wagen over de busbanen mag rijden, zodat de passagiers geen last hebben van de files op de A6 en A1. Een van de passagiers is opgeleid tot chauffeur en haalt de andere medewerkers thuis op om richting de hoofdstad te rijden, zo is op de site van het Reformatorisch Dagblad te lezen. Het vanpoolen is een nieuwe vorm van openbaar vervoer en werd enige tijd geleden als proef ingevoerd in Flevoland, op initiatief van onder meer Rijkswaterstaat en vervoersmaatschappij Connexxion.  

Natuurlijk is het prima wanneer er nieuwe mogelijkheden worden getest om de file richting Amsterdam te doen inkrimpen. Maar als ouder van een verstandelijk gehandicapt kind dat, door het ontbreken van passend onderwijs in Almere, dagelijks langs diezelfde file richting Hilversum moet worden vervoerd, heb ik bij dit initiatief gemengde gevoelens. Het onderdeel van Connexxion dat verantwoordelijk is voor het kleinschalige leerlingenvervoer heeft in het verleden diverse keren gevraagd om toestemming om de busjes van deze leerlingen op dezelfde wijze langs de file te leiden. Tevergeefs… hetzelfde Rijkswaterstaat dat nu dit initiatief steunt, gaf geen toestemming. Ook Connexxion had bezwaren, de busjes zouden de lijndiensten maar ophouden.

En inderdaad, in de reportage van Omroep Flevoland stond een van-pool busje te wachten voor een slagboom van de afgesloten busbaan, met in zijn kielzog.... inderdaad, een bus van de lijndienst. Bij nader inzien is de houding van Rijkswaterstaat én Connexxion logisch, onze kinderen betalen natuurlijk géén 95 euro per maand om snel op school te zijn. Door het meten met twee maten zijn deze kwetsbare kinderen dagelijks langer onderweg dan deze werk-nemers die dit bedrag wél kunnen ophoesten. Toch vreemd dat we het normaal vinden dat papa, die in Amsterdam-Zuidoost werkt, eerder thuis is dan zoon- of dochterlief die in Hilversum op school zit.

Henk Struik
Bestuurslid StadsPartij 

info@stadspartij-almere.nl

 

 


7-11-2005   GroenLinks' kandidatenlijst bekend

GroenLinks Almere koos op maandagavond 7 november in Avanti tijdens een openbare ledenvergadering haar kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart 2006.

Ruud Pet is met grote meerderheid van stemmen gekozen tot lijstrekker. Jolanda van Dijk is gekozen op plaats 2. Vervolgens op 3: Aziz Adachour, op 4: Willy-Anne van der Heijden, op 5: Jo Maas; op 6;:Hester Huijing, op 7: Judith Staalman, op 8: Mario Kramer, op 9: Sharda Ramadhin, op 10: Mohamed Ismail, op 11: Auri Peters.

Bij acclamatie is Heleen Visser-van der Weele gekozen als zgn. lijstduwer.


7-11-2005   D66 presenteert kandidatenlijst

Op 7 november 2005 werd tijdens de Algemene Afdelings Vergadering van D66 Almere (in Avanti) de kandidatenlijst gepresenteerd en het hoofdpuntenprogramma vastgesteld voor de a.s. gemeenteraadsverkiezingen in 2006. Cocky Kuipers is gekozen als lijsttrekker.

De kandidaten zijn: 1. Cocky Kuipers, 2. Jan Lems, 3. Mandy Elfferich, 4. Johan van Leeuwen, 5. Rob van Leeuwen, 6. Mark Meijer, 7. Erik Kunst, 8. Damar Ismangil, 9. Alma Luyer, 10. Arjan Dokman, 11. Marjan Heidstra, 12. Nienke Ruijs, 13. Cees de Lange, 14. Rene Peeters, 15. Bep van Mil, 16. Jeroen Horlings, 17. Freddy Lusken, 18. Andre Luijer


2-11-2005 Twee lijsttrekkerkandidaten nóg een keer in debat  op vrijdag 4 nov. a.s.

Voor het eerst in de geschiedenis kunnen PvdA-leden in Almere kiezen wie hun lijsttrekker wordt bij de gemeenteraadsverkiezingen. Om leden en andere belangstel- lenden de gelegenheid te geven een oordeel te vormen, organiseert de PvdA-afdeling Almere twee debatten tussen de kandidaten Mario Withoud en Rob Beuse. Dit 2e debat vindt plaats op vrijdag 4 november vanaf  20.00 uur in café Red Delicious aan de Grote Markt 53. Rob Beuse is voorzitter van de gemeenteraadsfractie van de PvdA. Mario Withoud was in 2003 voorzitter van het bestuur van de PvdA-afdeling Almere en is ook bekend als de ‘stadsdichter’ van Almere.

Er wordt zorgvuldig op gelet dat beide debaters evenveel spreektijd krijgen! Dit debat heeft een iets andere opzet dan de vorige keer, toen er een panel met PvdA - prominenten was. Nu zullen vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen beide kandidaten aan de tand voelen. Na de pauze zullen de kandidaten met elkaar discussiëren over de volgende vragen: wat wil je de komende vier jaar opstarten, en: hoe ziet de stad eruit in 2015? Tussendoor en aan het eind van het debat krijgen de aanwezigen alle gelegenheid om aan het debat deel te nemen: óók belangstellende niet-PvdA-leden! Na de debatten kunnen (uitsluitend) PvdA-leden hun stem uitbrengen op één van beiden. Dat kan telefonisch, schriftelijk, per SMS of via internet.
Wouter Bos zal op 14 november tijdens zijn bezoek aan Almere bekend maken wie de lijsttrekker wordt.


31-10-2005  Rechter doet uitspraak zaak Nico van Duijn

De rechter heeft vandaag uitspraak gedaan in de zaak Nico van Duijn (fraktievoorzitter Leefbaar Almere), die Omniworld tegen hem had aangespannen vanwege zijn uitspraken betr. Omniworld. Kreeg hij als eerst eis een werkstraf van 40 uur en 4000 euro boete, 's Middags luidde de uiteindelijke beslissing van de rechter: 300 euro boete (en een dwangsom van 4000 euro bij een evtl. overtreding in de toekomst). Van Duijn beraadt zich om in hoger beroep te gaan.

(scroll ook naar bericht van 19/8 j)l. 

Desinformatie over politiek proces   door Frits Huis op 2-11-2005 (een discussie op www.leefbaaralmere.nl)

Nee, dat doet geen pijn bij Frits Huis. Wat pijn doet is het verdraaien of zelfs geheel verzwijgen van belangrijke feiten. Nico van Duijn is vrijgesproken van het belangrijkste aan hem ten laste gelegde strafbare feit, smaad, en die iinformatie is aan de kijkers van Omroep Flevoland onthouden. Die weten niet beter of de eis van 40 uur werkstraf onvoorwaardelijk en 4000 euro boete voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar voor het door de officier van justitie minder belangrijk geachte ten last gelegde strafbare feit, beleding, gold. En dan zou je zeggen: "Nou, die Van Duijn komt met een boete van 300 euro mooi weg." Maar het relevante is nu juist dat de zeer zware eis van de officier niet is gevolgd en dat Nico van Duijn van dat belangrijkste hem ten laste gelegde strafbare feit volledig is vrijgesproken. Alleen, dat weten de kijkers nog even niet. En de lezers van Almere Vandaag moeten enorm hun best doen om dat uit de berichtgeving in die krant op te maken. Want: "Van Duijn moet dokken". Leuk ook, die woordspeling. Valt wat mij betreft in de categorie Almere Vandoei.

En ja, wij zullen onze eigen publciteit moeten organiseren en dat doen wij ook. Bijvoorbeeld over onze studiereis naar Rotterdam, die door de fractievoorzitter van het CDA als verkiezingsrethoriek is gekwalificeerd. Volgt u de Stadsomroep, zou ik zeggen. We hadden voor alle zekerheid een eigen cameraman meegenomen en dat kwam goed uit toen Omroep Flevoland niet kwam opdagen.


26-10-2005 Politiek  Flosofische  Lezing  Invalshoek  voor Sociale  Cohesie  op 1 nov. a.s.

Uit het persbericht van Herman Linzel (Zorgcentrum de Archipel)

Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2006, gaat er nu al hier en daar beweging komen in het politiek-geinteresseerde deel van de Almeerse samenleving. Men heeft het idee dat dmv discussies en filosofische benaderingen de 'sociale cohesie' (ja, inderdaad: alweer) bevorderd kan worden.  Daarom heeft stichting  Archipel in samenwerking met VU-podium en met medewerking van de Almeerse stadsfilosoof Barry van 't Padje een drietal lezingen georganiseerd met als centraal thema 'Sociale Cohesie'. 

De eerste lezing (op 1-11-2005) heeft een algemeen politieke invalshoek en wordt gegeven door prof. Andre Krouwel.   De ' tentatieve' (?)  titel luidt: "De nieuwe politieke meerderheid in Nederland: over lichte gemeenschappen en de populistische verleiding". (als je mij vraagt, komt er geen 'burger' op een dergelijke titel af....wat is bijvoorbeeld 'tentatief'? Heeft dat met tentamen te maken? Als je 'de burger wilt bereiken' ,zul je toch gewone taal moeten leren gebruiken, vooral als het met 'Politiek' te maken heeft! (mediair)

Doelgroepen voor de lezingen zijn -behalve inwoners, ook de politiek en ambtenaren, het onderwijs, welzijnswerk en de gezondheidszorg. Iedereen is welkom op 1 november a.s. om 20.00 uur in de Archipel, in café/restaurant ''De Ziel' , aan de Poeziestraat 360 (Literatuurwijk) Toegang gratis.

In 2006 gaat het verder: op 24 januari wordt het onderwerp vanuit een pedagogische invalshoek benaderd . Op 14 maart 2006 vanuit een sociaal medische invalshoek (nét  voor de collegevorming). 

 


25-10-2005  Withoud start  eigen aktie:   “Krachttoer van een Kandidaat”   

Eén van de kandidaten voor het politiek leiderschap van de PvdA-Almere is Mario Withoud. Hij vindt het belangrijk om met PvdA-leden en andere Almeerders in contact te komen. Niet alleen vlak voor de verkiezingen, maar juist ook in de periode daarna. Want Withoud gaat graag het gesprek met Almeerders aan. Daarvoor komt hij letterlijk naar Almeerders toe. Tijdens zijn “Krachttoer van een Kandidaat” bezoekt hij buurthuizen en cafés in verschillende wijken. Desgewenst komt hij op afspraak bij mensen thuis voor een persoonlijk gesprek  06-46 08 87 36 / withoud@hetnet.nl  De openbare bijeenkomsten zijn de komende tijd op:  do 27-10 20.30-21.30 Buurtcentrum Parkwijk; ma 31-10 21.15-22.15 Buurtcentrum Kardoes; di 1-11 20.00-21.00 Buurtcentrum Het Boegbeeld; wo 2-11 20.30-21.30 Café De Villa; za 5-11 15:00-16:00 Café Seventies-Eighties; ma 7-11 20.00-21.00 Buurtcentrum De Wieken; di 8-11 20.00-21.00 Buurtcentrum Cobr'; wo 9-11 20:00-21:00 Buurtcentrum Stedenpunt  Meer info PvdA Almere.


25-10-2005 Jan Marijnissen ‘On Tour’ in Flevoland  (oa Almere) op 27 okt. a.s.  

Op donderdag 27 oktober 2005 organiseert de SP een avond in Theater De Roestbak in Almere-Haven. Om 19.30 uur gaat de zaal open voor belangstellenden. Voor vervoer van mensen die slecht ter been zijn, kan gezorgd worden! Neem dan even kontakt op met 036-5400146 (Frans Mulckhuijse). Behalve diverse inleiders en sprekers is de 'hoofdgast'  Jan Marijnissen, de voorman van de SP landelijk. Hij brengt deze maand in het kader van zijn ‘provincietour’ een meerdaags bezoek af aan Flevoland. Hij verblijft iedere maand enkele dagen achtereen in een andere provincie om te horen en te zien hoe het is om er te wonen, naar school te gaan, te werken en te leven. De politiek interviewster van PolitiekNu,  Riet Wartenbergh, zal Marijnissen interviewen tijdens zijn 'optreden' in Almere. Kijk ook op de website van afdeling  Almere van de SP  (e-mail: almere@sp.nl)

’s Ochtends staat een werkbezoek gepland aan de GGD in Flevoland, met speciale aandacht voor jeugdzorg en spijbelen. Marijnissen zal vooral praten met mensen uit de praktijk. ’s Middags brengt hij een bloemetje naar het enige SP-lid op Urk en bezoekt hij in dezelfde gemeente het bedrijf Dutch Underwater Contractors

 


 23-10-2005 "Andere Overheid  (werk) in uitvoering"..........?  op 31 okt.a.s.

Op maandag 31 oktober 2005 is er een Regio-conferentie in het Stadhuis Almere "Andere Overheid in uitvoering", waarbij praktijkvoorbeelden uit de eigen regio aan bod zullen komen. Wat doen de gemeenten Flevoland, Utrecht en Noord-Holland om de dienstverlening aan burgers en ondernemers te verbeteren? Welke dilema's komen ze daarbij tegen? . Een conferentie voor ambtenaren en bestuurders vanuit gemeenten, provincies, waterschappen, inspecties, uitvoeringsorganisaties en het Rijk. 31 oktober 2005, vanaf 12.00 uur, in het stadhuis van Almere. Afsluiting met borrel om circa 16.45 uur.

Kijk voor verdere info op de website van "Andere Overheid".

Als u de regioconferentie wilt bijwonen (het is gratis!) reageer dan niet op de website maar via dit e-mail adres 


21-10-2005 Almere Partij valt uiteen......scroll naar 18/10 jl


20-10-2005 Het Drama van het nieuwe Theater....

Waarschijnlijk zal vanavond op de Politieke Markt, tijdens de Begrotings "Onderhandelmarkt" het onderwerp 'Het Nieuwe Theater'  aan bod komen. Het bestuur van de Stichting Almeerse Theaters hád al enige tijd terug gewaarschuwd, maar nu blijkt er al een verlies op te doemen van 1,7 miljoen euro op de exploitatiekosten.....en dát....terwijl het gebouw nog in aanbouw is!  Bedoeling is dat dit gebouw in 2006 opgeleverd wordt en in 2007 in gebruik genomen (?)

Ikzelf sta er niet van te kijken want ook al in de vorige gemeenteraad)1998-2003) zagen de exploitatiekosten -op papier- er al onverteerbaar uit, op welke manier je het ook bekeek (naar o.a.mijn mening). Maar hoe dan ook:  'men' (de grote meerderheid van de raad) koos voor het Theater van Sejima.....maar er zijn nu nog steeds mensen die die keuze betreuren omdat Libeskind een prachtig Theater had kunnen neerzetten voor (slechts) 50 miljoen gulden! (en géén 79,1 miljoen euro, zoals nu het geval is). Jeroen Mulder trad om die reden terug uit Leefbaar Almere en 'begon voor zichzelf' met een eigen partij, als eenmansfraktie, de Participatie Partij, en zit daar nog steeds.

Wethouder Vincent van de Velde meende op de Politieke Markt van 20/10/05) dat het niet zo'n vaart zal lopen; hij buigt zich over de cijfers de komende tijd.


18-10-2005 Almere Partij in de stress....

Omdat de kieslijst er totaal anders uitzag (na samenstelling door het bestuur van de Almere Partij), hebben 14 van de 85 leden van de Almere Partij die Partij verlaten. Het huidige raadslid Frans Rietbergen, dat momenteel samen met Bob Fonhof (fraktievoorzitter) in de raad zit,  komt zelfs helemaal niet meer voor op die kieslijst! 

Uit boosheid en teleurstelling heeft hij aangekondigd " voor zichzelf te beginnen", wat inhoudt dat hij als éénmans-fraktie zal doorgaan tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2006. Er wordt ook toenadering gezocht met de StadsPartij (Joke Knop) en de JongerenPartij (Sander Bossink, ook al afgescheiden:  van Leefbaar Almere).  Rietbergeniwil wél lid worden van de StadsPartij maar ruilen van partij kan (nu) dus niet....

Uit het Persbericht van vrijdag 21-10-200: 

 "De heer Rietbergen heeft per heden besloten zijn deelname aan de fraktie van de Almere Partij te beeindigen en als zelfstandige fraktie te gaan opereren onder de naam 'Lijst Rietbergen'. Tevens heeft de heer S.A. Eind besloten per direct niet meer als fraktieassistent van de Almere Partij op te treden. Tevens heeft de heer Eind heeft zich aangesloten bij de lijst Rietbergen en zal hier als fraktieassistent optreden".


13-10-2005 Lijsttrekkerkandidaten PvdA in debat  op 19 okt.a.s.    

Voor het eerst in de geschiedenis kunnen PvdA-leden in Almere kiezen wie hun lijsttrekker wordt bij de gemeenteraadsverkiezingen. Voorheen deed een klein clubje vergadertijgers dat. Sinds Pim Fortuyn is de politiek ervan doordrongen dat je achterban zo veel mogelijk moet meebeslissen. Om leden en andere belangstellenden de gelegenheid te geven een oordeel te vormen, organiseert de PvdA-afdeling Almere twee debatten tussen de kandidaten Rob Beuse en Mario Withoud.  

Het 1e debat vindt plaats op woensdag 19 oktober vanaf 20.00 uur in café Red Delicious aan de Grote Markt 53. Debaters zijn Rob Beuse, nu voorzitter van de gemeenteraadsfractie van de PvdA, en Mario Withoud, in 2003 voorzitter van het bestuur van de PvdA-afdeling Almere en ook bekend als ‘stadsdichter’ van Almere. Het debat verloopt ongeveer als bij Amerikaanse presidentsverkiezingen. Er is een panel van drie vragenstellers, onder wie oud-burgemeester Hans Ouwerkerk. Er wordt zorgvuldig op toegezien dat beiden evenveel spreektijd krijgen. Anders dan in Amerika kunnen aanwezigen ook vragen stellen. (die vooraf gemaild moeten worden naar: alex.ciska@tiscali.nl), of ter plekke gesteld want het publiek zal zeker de gelegenheid krijgen een duit in het zakje te doen. Op vrijdag 4 november is er een 2e debat, waarna PvdA-leden thuis hun stem kunnen uitbrengen op Rob Beuse of Mario Withoud. Dat kan telefonisch, schriftelijk, per SMS of via internet. Tijdens zijn bezoek aan Almere op 14 november maakt Wouter Bos de uitslag van het referendum bekend.


2-10-2005 Andere opzet Begrotingsbehandeling door de Raad 13/10 t/m 3/11 a.s.

NB De volledige begroting staat op 13 oktober 2005 vanaf 10.00 uur op www.almere.nl/begroting

In 2004  was er voor het eerst sprake van een andere opzet van de begrotings behandeling door de raad, waardoor ook de andere werkwijze is hieraan is aangepast. Nieuwe elementen als de motie- en amendementenmarkt en de mini-debatjes bleken te bevallen, waardoor het Presidium ook dit jaar gebruikwil  maken van die positieve ervaringen. Toch zal de behandeling 2005  anders gaan dan in 2004. De technische vragenronde zoals  vorig jaar,  komt nu te vervallen. 

13 oktober      Ontbijtmarkt: officiële aanbieding begroting door wethouder Vincent van der Velde en een eerste, korte reactie van alle fracties (Burgerzaal, 7.30 uur).

20 oktober      Onderhandelmarkt: Motie- en amendementenmarkt en portefeuillehouderscarrousel voor inhoudelijke behandeling programma’s.

3 november    Stemmingmarkt: mini-debatjes, statements van de fracties en besluitvorming.

Ontbijtmarkt. De Ontbijtmarkt op 13 oktober begint met een ontbijtbuffet vanaf 7.30 uur in de Burgerzaal. Om 8.00 uur overhandigt de portefeuillehouder officieel de begroting aan de raad en geeft een toelichting op de begrotingsvoorstellen voor 2006. Vanaf dat moment kan de raads behandeling starten. De raadsfracties krijgen gelegenheid om een eerste korte reactie van 5 minuten op de begrotingsvoorstellen te geven. De pers en de inwoners van Almere kunnen mee-ontbijten en worden hiervoor uitgenodigd via de pagina van de raad in Almere Vandaag en via de internetsite van de gemeente. De raad stuurt ook een persbericht. De politieke markt ’s avonds is gereserveerd voor de themamarkt Almere Poort. Bijgaand een persbericht over de Ontbijtmarkt. Mee-ontbijten kan na opgave bij raadsgriffie@almere.nl

Onderhandelmarkt. Op 20 oktober is van 19.00 – 19.45 uur en van 20.15 – 21.00 uur de inhoudelijke behandeling van de programma’s per portefeuillehouder: de portefeuille houderscarrousel. Ook is deze avond hét moment om steun te verwerven voor uw moties en amendementen of te onderhandelen over de inhoud ervan. De gang van de fractiekamers en de leeskamer zijn beschikbaar. Op 18 oktober zijn de ingediende moties en amendementen beschikbaar.

Stemmingmarkt. De laatste stap is de stemming peilen - letterlijk en figuurlijk – in debat en besluitvorming. Dat staat voor 3 november op de rol. De avond begint met een reguliere carrousel van 18.30 tot 20.00 uur. Om 20.30 uur begint de Stemmingmarkt. Mini-debatjes over de moties en amendementen, een statement van de fracties en besluitvorming.

 


12-10-2005 Manifest voor eenvoudiger bestuur Randstad

Op woensdagmiddag 12 oktober brengen de Commissarissen van de Koningin in Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland en de Burgemeesters van de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht een gezamenlijk manifest uit, waarin zijn pleiten voor een sterk vereenvoudigd bestuur van de Randstad. Dit is nodig om voor de toekomst een sterke internationale concurrentiepositie van de regio te waarborgen. 

< Commissaris van de Koningin in Flevoland Chris Leeuwe

 


3-10-2005 Berichtje op het zg  'Weblog'  van weth. Douwe Halbesma   (dd 3 okt.'05)

"Eerlijk gezegd was ik niet van plan om nu al iets te schrijven over mijn deelname aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. Afgelopen weekend is de VVD met een concept-kandidatenlijst gekomen die in november door de ledenlijst definitief zal worden vastgesteld. Aangezien ik nog nooit heb meegemaakt dat een conceptlijst ongeschonden de eindstreep haalde kan ik nu ook nog niets over de definitieve volgorde schrijven. 

Over mijn eigen positie kan ik wel iets zeggen. Vanaf 1994 heb ik mij drie keer kandidaat gesteld voor de gemeenteraad. Voor een wethouder is het niet gemakkelijk om terug te keren in de raad. Daarom heb ik zelf de kandidaatstellingscommissie verzocht om mij onderaan de lijst te zetten".

Aldus Douwe Halbesma, wethouder VVD Almere

 


2-10-2005 NIEUW!  VVD Almere maakt conceptlijst bekend!

Naar mijn mening nog niet eerder vertoond: de VVD-Almere heeft de conceptlijst Gemeenteraadsverkiezingen 2005 nu al bekend gemaakt!

Een verrassende lijst......wie weet welke verrassingen er nog méér komen op 23 november a.s. als de VVD leden deze lijst -al dan niet met wijzigingen- zullen vaststellen. Zoals verwacht, staat huidig wethouder Henk Smeeman op de 1e plaats, als lijsttrekker. Geheel onverwacht echter staat huidig wethouder Douwe Halbesma op de laatste plaats als no. 23! Naar het lijkt als 'lijstduwer'  maar daar trappen wij niet in omdat bekend is dat Halbesma bijzonder veel affektie heeft met zijn werk en dat ook goed doet, volgens de personen en bedrijven waar hij mee te maken heeft in zijn funktie. Bekend is ook dat hij van plan is dóór te gaan in de politiek (zoals hij enige tijd terug liet weten in een radiouitzending van PolitiekNU, in een interview met Riet Wartenbergh). Maar dan uitsluitend als wethouder......"Verrassend" dus...zullen we maar zeggen....

Op de 2e plaats staat de huidige fraktie-voorzitter Ellentrees Muller (tevens raadslid). Van de verdere zittende raadsleden is de (lijst-) volgorde: plaats 4: Willem Gasman. Plaats 7: Klaas Jongejan (die altijd hard achter de schermen werkt). Plaats 10: Willem Boutkan (die zijn mond durft te roeren, ook bij heikele onderwerpen zoals de TBS-kliniek). Plaats 13: Elma van den Worm en op Plaats 16: Martin Sinke (die veel in de sport-samenleving aktief is).

Nieuwkomers op het gebied van de Almeerse Politiek zijn de volgende (veelal onbekende) personen (met hun plaats op de voorlopige kandidatenlijst):

Op no.3: René Maertens (uit het onderwijs); op no.5: Edwina Molina; op no.6: Joram van Klaveren' (net afgestudeerd); op no.9: Gerlinde Blokland; op no.12: Ernst van Stenus; op no.14: Ali Serrai (een van de sleutelfiguren in Almere, met veel ervaring in de samenleving; nu hetzelfde nummer als Cruijff vroeger ); no.15: Rob Raman (ICT-bedrijfje); no.17: Ashwin Ramcharan; op no.18: James Purvis (ooit direkteur van de Almeerse Theaters); no.19: Anke Veldhuijsen; no.21: Brigitte Hulscher (voorheen van het Stadscentrum); en op no.22: Dick Kattenbroek.

Vanuit het VVD-bestuur staan als kandidaten: op no. 8: Marcel Lucht (bekend van HOPLA, samen met de PvdA'er Mario Withoud) en op no. 11 Luc Orbons.

 


28-9-2005 Open brief aan het (afdelings)bestuur en de raadsfractie van alle politieke partijen die in Almere aan de Gemeenteraadsverkiezingen in 2006 meedoen. 

 

Beste mensen,  

Zoals jullie ongetwijfeld weten bestaat de Belangenvereniging Houdt Haven Groen inmiddels acht jaar. Onze doelstelling is: het instandhouden van het openbaar groen en het stedenbouwkundig ruimtelijk karakter van Almere Haven. nog niet afhaken, hierna wordt het duidelijk. Wat wij precies bedoelen komt op het volgende neer: Haven is volgens ons een gaaf dorp, hoewel het een stadsdeel van Almere is. Het is gebouwd volgens een goed ontwerp en wij vinden dat men van dat ontwerp moet afblijven. Dat betekent niet dat er geen boom verpoot en geen steen verzet mag worden. Maar als er veranderd wordt, dan veranderen we met respect. Dat is ook gewoon een kwestie van  goed naar Ali B. luisteren...Onze hoop is gevestigd op politieke partijen:

-          die écht kunnen kijken en dus zien dat Haven een eigen karakter heeft;

-          die eindelijk durven in te zien dat de revitaliseringsideeën uit 1997 niet heilig zijn;

-          die naar bewoners kunnen luisteren en begrijpen dat je na drie jaar stilte niet met een ander plan voor de Kustzone en de Oostrand kunt komen.

-          die snappen dat Almere niet voor niks áchter de dijken is gebouwd;

-          die ook denken dat je het niet kunt maken om voor de één aan  het water te bouwen als je daardoor voor de ander het plezier verpest;

-          die begrijpen dat je de bakermat van Almere in haar waarde moet laten.  

Wij verwachten iets van onze gedachten in ‘t één of ander verkiezingsprogram terug te vinden. Voor het gemak melden we hier onze speerpunten:

          1. Wat betreft de Kustzone en Oostrand:  -  uithuilen en niet opnieuw beginnen. -   Zwemstrandje voor heel Almere handhaven en onderhouden. -  Manifestatieterrein behouden, niet halveren. -   Jachthaven op de huidige lokatie uitbreiden. -          Geen bebouwing in de Oostrand, geen woontoren in de Terpmeent en geen Buitendijkse bebouwing ten behoeve van instandhouding van een te groot winkelcentrum maar -   zorgen voor een bij haven passend winkelcentrum. 2. De Groene Wiggen niet aantasten. 3.  Het Zwembad en de Sporthal in het Centrum laten. 4. Kiezen voor een brede Kerkbrug in plaats van voor een plat plein. 5. Het restant van Overgooi omzetten in de Zuiderplassen. 6.   Een Kapverordening instellen.

 En om de stemming in Haven goed te houden zullen we zeker weer een spetterende verkiezingsavond organiseren. U hoort nog van ons!

met vriendelijke groet,  A.J. Rietveld, voorzitter en C. Hoekendijk-Wesselman, secretaris   

              


Rode  (PvdA) Tafel gesprek  op 3-10-2005

Almere, drugsvrije gemeente of drugsbeleidloze stad?

Drugsgebruik lijkt steeds gewoner te worden. Vooral onder jongeren en jong-volwassenen. Blowen na schooltijd, snuiven of slikken bij het uitgaan. Hasj, wiet, XTC, cocaïne; veel jongeren gebruiken zelf of ze kennen iemand de gebruikt.

De komst van een tweede coffeeshop in Almere moet zorgen voor de scheiding tussen de soft- en harddrugsmarkt. De komst van deze tweede coffeeshop leidde er toe dat het Almeerse coffeeshopbeleid weer op de politieke agenda staat. Maar wat moet er nog meer gebeuren? Gaat dit ook gebeuren? En niet alleen drugsgebruik lijkt gewoner, ook de illegale wietteelt trekt steeds meer mensen aan. Over deze punten wordt gesproken aan de Rode Tafel met behulp van vijf stellingen. * Het coffeeshopbeleid van Almere is dat van een plattelandsdorp, niet van een grote stad.* Almere hoeft geen specifiek drugsbeleid te hebben, want soft- en harddrugs zijn in Almere niet te koop bij straat- of huisdealers. * Het kweken van meer dan 5 marihuanaplanten moet toegestaan worden, net zoals bijvoorbeeld de niet-bedrijfsmatige tomatenteelt. * Een coffeeshop levert meer overlast op dan een café. * Blowen op straat moet streng aangepakt worden.  

Op maandagavond 3 oktober van 19:00 tot 21:00 uur kan iedere geïnteresseerde Almeerder hierover meepraten aan de Rode Tafel in The Guardian op de Grote Markt. Deze bijeenkomst  is gratis  toegankelijk. Gastsprekers zijn Erik Theunissen (Jonge Socialisten) en Klaas Wolzak (ex-politieman, gemeenteraadslid voor de PvdA) Uiteraard zijn er ook (andere) PvdA-politici aanwezig.

 


20-9-2005 reaktie Gemeente Almere op Miljoenennota

Kansen voor gezamenlijke gebiedsontwikkeling en hoger onderwijs De Miljoenennota biedt voor Almere kansen op het gebied van een gezamenlijke gebiedontwikkeling met het Rijk en op het terrein van hoger onderwijs. Inwoners van Almere zullen naar verwachting profiteren van de aantrekkende economie en de koopkracht verruimende maatregelen voor gezinnen.  

Groei Almere De aankondiging van het kabinet om in het begrotingsjaar 2006 een definitief besluit te nemen over de groei van Almere heeft zich nog niet vertaald in concrete beleidsvoornemens in de Miljoenennota. Zo zijn er nog geen keuzes gemaakt op het gebied van infrastructuur. Ook het zicht op samenhangende financiële afspraken om een verdere groei van Almere mogelijk te maken ontbreekt vooralsnog.  

Economie De economische vooruitzichten lijken gunstig. In 2005 groeit de economie naar verwachting landelijk gemiddeld met 0,5% en in 2006 met 2,5%. De verwachting is dat de groei in Almere veel hoger uitkomt (3.6% in 2005 en 5,1% in 2006)

Onderwijs Het kabinet trekt extra geld uit voor kinderopvang en tussen- en naschoolse opvang. Het lesgeld voor leerlingen in het voortgezet onderwijs en leerlingen van 16 en 17 jaar in het MBO wordt met ingang van volgend schooljaar afgeschaft. Door de bevolkingssamenstelling profiteren inwoners van Almere hier bovengemiddeld van. Op het gebied van hoger onderwijs worden de mogelijkheden voor het starten van experimenten verruimd. Ook komt er extra budget beschikbaar voor nieuwe zorgopleidingen. Hier liggen duidelijke kansen voor Almere.  

Veiligheid en leefbaarheid Het kabinet trekt extra middelen uit ten behoeve van de G4 (vier grote steden) en de G27 (groep gemeenten met grootstedelijke problemen). Almere is hierin niet vertegenwoordigd en loopt hierdoor deze extra middelen mis. Almere kan, dankzij een succesvolle lobby, wél gebruik maken van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek.  

Financiën In 2006 gaat een gemeenschappelijk ontwikkelingsbedrijf bij het ministerie van VROM van start. Dit biedt volgens Almere mogelijkheden de gebiedsontwikkeling van Almere Pampus / het IJmeer gezamenlijk met het Rijk op te pakken.  

Infrastructuur  Nieuw in de Miljoenennota is dat het kabinet het knelpunt A 27 Utrecht – Almere heeft toegevoegd aan de lijst met projecten die in de periode 2010 – 2020 worden aangepakt. Het kabinet neemt (zoals eerder aangekondigd) in 2006 een besluit over de alternatieven en de reservering van middelen voor de uitvoering van de planstudie A6/ A9. Almere zal bij het Rijk blijven aandringen op spoedige besluitvorming.  

Wet Werk en Bijstand  Het kabinet kondigt aan het totale budget voor de Wet Werk en Bijstand met ingang van 2006 te verlagen. Dit levert Almere in het komende begrotingsjaar een nadeel op van € 4 miljoen.  

Sociale infrastructuur  Het kabinet trekt voor de uitvoering van de pilots WMO (Wet Maatschappelijk Ondernemen, o.a. in Almere) een budget van 7 miljoen Euro uit. Dit bedrag komt  bovenop de 52 miljoen die al in 2005 al beschikbaar is gekomen. Verder komt er meer geld beschikbaar voor de maatschap- pelijke opvang, vrouwenopvang, verslavingszorg en de bestrijding van huiselijk geweld. Almere kampt met grote tekorten op deze terreinen.

 


20-9-2005  Miljoenennota: Flevoland wil bereikbaarheid!

De plannen, die het kabinet op Prinsjesdag ontvouwt, erkennen de belangrijke positie van Flevoland binnen de Randstad. Met name maatregelen en plannen van het kabinet om de bereikbaarheid te verbeteren in het Noordelijk deel van de Randstad - tussen Schiphol en Lelystad - hebben aan samenhang gewonnen. Uit de Miljoenennota en de bijbehorende begrotingen van de ministeries komt naar voren dat 2006 een belangrijk jaar wordt voor Flevoland. De planstudie Schiphol- Amsterdam- Almere, de structuurvisie Zuiderzeelijn, een besluit over de verdere groei van Almere; het zijn allemaal plannen en besluiten die volgend jaar hun beslag krijgen.  

Economische ontwikkeling: banen in Flevoland. Flevoland heeft de ambitie een actieve bijdrage te leveren aan de economische ontwikkeling van de Noordelijke Randstad. Groei die ook gepaard moet gaan met extra banen in Flevoland zelf, want op die manier kan het aantal Flevolandse forensen worden verminderd. Naast meer werkgelegenheid in Zuidelijk Flevoland is ook de verdere ontwikkeling van Luchthaven Lelystad van belang. Dit regionale vliegveld heeft ruimte voor investeringen en uitbreiding van het aantal vluchten. Verder hecht het provinciebestuur sterk aan nieuwe verbindingen tussen Almere en Amsterdam/Schiphol, zoals de IJmeerverbinding, de Zuiderzeelijn en de aansluiting A6/A9. Het doet de provincie dan ook goed te zien dat het kabinet alvast geld uittrekt om de toenemende files en verstoppingen op het spoor in het Noordelijk deel van de Randstad te lijf te gaan. Zo wil het kabinet de doorstroming op het traject A6/A1/A9 verbeteren en geld reserveren voor maatregelen als gevolg van planstudie Schiphol-Amsterdam- Almere. Ook de aanleg van de Hanzelijn (gereed in 2012) past in dit plaatje.  

Knopen doorhakken. Het college van GS van Flevoland erkent het belang van de studies die momenteel worden uitgevoerd om zicht te krijgen op de problematiek in het gebied tussen Schiphol en Almere. De provincie Flevoland vraagt echter met nadruk aan het kabinet om volgend jaar wel knopen door te hakken. Want de ontwikkeling van Flevoland vergt naast goede onderbouwing ook daadkracht.

Ontwikkelingsbedrijf en Landelijk gebied. Een interessante gedachte die het kabinet op Prinsjesdag lanceert is die van een Ontwikkelingsbedrijf dat in bepaalde gebieden kan helpen bij de omvangrijke investeringsopgave. Als Almere doorgroeit naar een stad van 300-duizend tot 400-duizend inwoners, dan is steun van het Rijk voor goed onderwijs, volwaardige zorginstellingen, voldoende sportvoorzieningen etc. onontbeerlijk. De provincie kijkt daarom met meer dan gemiddelde belangstelling uit naar de concrete uitwerking van het idee voor een nationaal Ontwikkelingsbedrijf.  De provincie Flevoland neemt met instemming kennis van het voornemen van het Rijk om provincies de regie te geven voor versterking van het platteland. Deze opstelling van het Rijk geeft de provincie de mogelijkheid om een evenwichtige invulling te geven aan het landelijk gebied, met aandacht voor versterking van de concurrentiepositie van de landbouw, nieuwe kansen voor de natuur (Ecologische Hoofdstructuur) en meer recreatiemogelijkheden in Flevoland.  Waarbij de provincie wel wil aantekenen dat de financiële bijdrage van het Rijk voor het Investeringsprogramma Landelijk Gebied achter blijft, zeker ook ten opzichte van andere provincies.  

Jeugdzorg en Financiële positie gemeenten. De provincie Flevoland zet in op adequate jeugdzorg voor jongeren die dat nodig hebben. Het kabinet onderschrijft die ambitie door tal van maatregelen die de bureaucratie in de jeugdzorgsector moeten terugdringen en die voor betere afstemming tussen de verschillende instanties moeten zorgen. Ook wordt er extra geld uitgetrokken om jongeren in crisissituaties snel uit huis te kunnen plaatsen. Het college van GS van Flevoland vindt deze maatregelen positief, maar vraagt zich af of deze middelen qua omvang wel voldoende zijn om de groei op te vangen. Want de vraag naar jeugdzorg zal zeker toenemen, onder andere door toename van de druk op de jeugdbescherming en de jeugdreclassering. En verder speelt de jonge bevolkingsopbouw in Flevoland een rol bij de snel toenemende vraag naar jeugdzorg.  

Een andere zorg van de provincie Flevoland betreft de mogelijke afschaffing van de Onroerend Zaak Belasting (OZB) in gemeenten. Als het zogenaamde gebruikersdeel van de OZB wordt afgeschaft dan moeten de Flevolandse gemeenten daar volledig voor worden gecompenseerd, vindt het college van GS. Op dit moment lijken de gezamenlijke Flevolandse gemeenten voor 4,8 miljoen het schip in te gaan. Juist de Flevolandse gemeenten kunnen dit niet hebben, omdat ze relatief weinig reserves hebben, terwijl ze in verhouding veel moeten doen voor het opbouwen van de nog jonge samenleving. Daarnaast vindt het college van GS dat gemeenten sowieso een eigen bron van inkomsten via de lokale belastingen moeten houden.


 september 2005  Mario Withoud en Rob Beuse  gaan beiden voor lijsttrekkerschap PvdA

Rob Beuse had zich al eerder kandidaat gesteld als lijsttrekker. Ook oud-voorzitter Mario Withoud van de Partij van de Arbeid Almere stelt
zich nu kandidaat voor het lijsttrekkerschap bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006. Dat betekent dat de PvdA-leden uit twee kandidaten kunnen kiezen, want de huidige fractievoorzitter in de gemeenteraad, Volgens Without krijgen de PvdA-leden in een referendum de gelegenheid de lijsttrekker te kiezen. Op 14 november, tijdens een bezoek van partijleider Wouter Bos aan Almere, wordt de uitslag van dat referendum bekendgemaakt.


8-9-2005 Jeroen Mulder lijsttrekker eigen partij in 2006

De huidige fraktievoorzitter, tevens het enige in de gemeenteraad  vertegenwoordigde lid van de Participatie Partij, Jeroen Mulder, zal bij de komende Gemeenteraadsverkiezngen in 2006 de lijsttrekker worden van de Participatie Partij.

 

Deze partij is ontstaan na een konflikt tussen Leefbaar Almere en Jeroen Mulder (toen nog in de raad als lid van deze partij) vanwege de naar de mening van Jeroen Mulder véél te hoge kosten voor het nieuwe Theater. Mulder is toen 'voor zichzelf begonnen' als eenmans-farktie.

In het verleden had bijvoorbeeld de befaamde internationale architekt Libeskind een prachtig ontwerp ingediend voor slechts 50 miljoen gulden (!). Nadat de keuze viel op het ontwerp van de Japanse Sejima, liepen de prijzen iedere maand op, óf vanwege de gestegen glasprijzen óf omdat er weer andere aanpassingen moesten komen. Zoals bijvoorbeeld één glazen wand die - vanwege besparingen- geheel dichtgemetseld werd (hoewel...daar overheen komt tóch nog een glazen bekleding....). Uiteindelijk werd de eindprijs voor het nieuwe Theater 79.3 miljoen euro (!)

 

cartoon: greta verduin (maquette Theater 'als 'n luchtballon', volgens Jeroen Mulder) met Frits Huis en Nico van Duijn)

 


31-8-2005 Almeerse bestuurders hebben eigen weblog  

Burgemeester Annemarie Jorritsma en wethouder Douwe Halbesma hebben nu hun eigen weblog.

Op deze persoonlijke webpagina’s doen de Almeerse bestuurders regelmatig verslag van hun activiteiten en geven zij hun persoonlijke visie op diverse onderwerpen. Jorritsma is blij met haar weblog: “Na een bezoek aan Silicon Valley in de Verenigde Staten ben ik geheel tot de weblog bekeerd. Daarvoor dacht ik nog dat het veel werk was en weinig impact had. Dat laatste blijkt toch anders te zijn.” 

 

Halbesma zal zijn weblog ook gebruiken om quotes van anderen op te plaatsen en indrukken die hij heeft opgedaan. Halbesma: “Deze zetten mij aan het denken en zijn van invloed op mijn denken en handelen.”  De weblogs zijn bereikbaar via www.burgemeesterjorritsma.nl  en  www.wethouderhalbesma.nl

 


31-8-2005 VVD Almere bedenkt eigen variant parkeertarieven  

Het college van B en W heeft een raadsvoorstel over parkeertarieven stadscentrum van Almere voorbereid. De VVD-fractie stelt een andere variant voor de parkeertarieven voor die niet afwijken van vergelijkbare steden. Zo prijst Almere zich niet uit de markt. De VVD vraagt het college deze variant door te rekenen volgens dezelfde methodiek als de varianten in het voorstel van het college. De VVD wil deze variant meenemen in de behandeling van het raadsvoorstel door de gemeenteraad, als de doorrekening ervan positief uitpakt. De VVD variant houdt in:  

Straatparkeren             € 1,80 per uur                         tijdsblokken van 20 minuten

Slagboomparkeren       € 1,40 per uur  1e en 2e uur      tijdsblokken van 20 minuten

Slagboomparkeren       gratis                3e en 4e uur      ---

Slagboomparkeren       € 5,60              vanaf 5e uur      dagkaart (4 x € 1,40)

Fietsparkeren               gratis                                      overdekt en bewaakt  

De overige voorgestelde tarieven (abonnementen etc) worden overgenomen. Het voordeel van deze variant is gedeeltelijk (na 2 uur) gratis parkeren en dat een tariefsprong in 2007 niet nodig is. Bij eventuele tegenvallende resultaten, bijvoorbeeld door onvoorziene gedragsgevolgen, zou de betaalde parkeerduur kunnen worden verlengd en behoeft niet opnieuw de tariefstructuur te worden aangepast. De eerste berekeningen wijzen uit dat dit voorstel kostendekkend is, maar ook enige flexibiliteit inhoudt, en dus voldoet aan de door de raad gestelde voorwaarden. Het raadsvoorstel van het college van B en W komt in september op de agenda van de politieke markt.


30-8-2005 PvdA-Almere: een stijl van besturen of steil van besturen!?

Almeerders kunnen daarover maandagavond 5 september hun mening geven. Vanaf 19:00 uur is er een openbare bijeenkomst in café The Guardian aan de Grote Markt.Gratis toegang voor leden/sympathisanten van de Partij èn geïnteresseerde Almeerders

'Gemeenteraadslid zijn bestaat niet alleen uit het beoordelen van nota’s, dossierwerk en het nemen van beslissingen. Kontakten met inwoners van Almere zijn net zo belangrijk', aldus de zich sociaal noemende PvdA., die zich verder afvraagt welke manier van besturen de  Almeerse PvdA aanspreekt...'' . Aan de hand van 5 vragen kan iedereen zeggen wat hij/zij vindt. Deze  vragen zijn:

-   Is de PvdA-fractie er één van volksvertegenwoordigers of bestuurders? -   Raadslid zijn; werken zonder last of ruggenspraak of is ruggenspraak lastig werken? (Worden PvdA-leden/Almeerders betrokken bij het raadswerk of bemoeien leden/Almeerders zich er teveel mee?) Kan het afdelingsbestuur de fractie ondersteunen bij contacten met bewoners of moet het afdelingsbestuur zich nergens mee bemoeien?- Het verkiezingsprogramma; alleen voor campagnetijd en coalitievorming of almanak en richtlijn voor de komende vier jaar? - Hoe kan de PvdA-Almere een goed resultaat boeken bij de komende gemeenteraads- verkiezingen?

 Onder leiding van PvdA-fractie-assistent Ton van Meurs wordt er gesproken over deze vragen. De bijeenkomst start op 5 september om 19:00 uur in The Guardian aan de Grote Markt. Ledenvergaderingen, fractievergaderingen, campagnevergaderingen. Allemaal belangrijk, nodig en interessant.
Maar: ER IS MEER NODIG. Informele gesprekken. Met burgers, met gewone leden. Laagdrempelig. Is er niet een algemeen gevoel dat de politiek zich los heeft gezongen van de kiezers? DUS: nodig zijn gesprekken waar politici en burger elkaar ontmoeten en praten. Over Almere, wat er gebeurt of juist niet gebeurt en over de rol van de PvdA. Daarom organiseert de PvdA-Almere vanaf nu de Rode Tafel-gesprekken
.


19-8-2005 Raadslid Nico van Duijn moet 31 oktober alsnog naar Rechter

Op 31 oktober 2005 zal Nico van Duijn, raadslid (tevens fraktievoorzitter) van Leefbaar Almere) zich alsnog moeten verantwoorden voor zijn eerder gedane uitspraken over het Bestuur van Voetbalvereniging Omniworld. Op de website van zijn partij, Leefbaar Almere, had hij zich smalend uitgelaten over het bestuur van de Stichting Betaald Voetbal Almere en gebruikte daarbij de termen: 'a-sociale patsers' en 'subsidie-parasieten' (29-10-2003). Omniworld voelde zich beledigd, maar van Duijn vindt dat hij in zijn recht staat. Een schikking (aangeboden door de Officier van Justitie in 2004) wilde hij niet treffen. Hij laat de zaak nu voorkomen bij de Rechter, die een uitspraak zal doen op 31 oktober a.s.


14 juli 2005: De gemeenteraad van Almere houdt de Politieke Markt in Almere Buiten 

 Op de laatste politieke markt voor het zomerreces gaat de raad naar de Almeerders toe en slaat (letterlijk) haar tent op tussen Doemere en het centrum van Almere Buiten, op de parkeerplaats.  

Het is de bedoeling dat de gemeenteraad met name komt luisteren naar inwoners om te horen wat er anders en beter kan in Almere, maar ook om te horen waar inwoners trots op zijn. Raadsleden kunnen deze informatie meenemen in toekomstige besluitvorming. De onderwerpen die op de agenda staan zijn door inwoners zelf aangedragen. Raadsleden hebben gebeld met inwoners en hebben zo de onderwerpen die in de telefoongesprekken naar voren zijn gekomen tot drie thema’s teruggebracht: Verkeer en vervoer: Almere op de fiets en in de auto, Voorzieningen: Almere compleet, Samenleving; Almere prettig voor iedereen. Op een informele manier worden de gesprekken tussen raad en inwoners gevoerd tussen 19.00 – 21.00 uur

 

Dan is er om 21.30 uur een gezamenlijke terugkoppeling van alle gesprekken. Daarna is het gebruikelijke plenaire deel van de politieke markt met debat en besluitvorming. Rond 22.15 uur is er dan een feestelijke afsluiting van het seizoen.


6 juli 2005  Maatschappelijk debat over Schaalsprong  

De Almeerse bevolking moet direct worden betrokken bij de plannen voor de Schaalsprong van Almere. De discussie over de door het  kabinet gewenste uitbreiding van Almere naar 400.000 inwoners wordt nu teveel over de hoofden van de Almeerders gevoerd. Niet alleen Den Haag, maar ook Almere moet lering trekken uit de gebeurtenissen rond het referendum over de Europese Grondwet. Daarom gaat Leefbaar Almere na het zomerreces de stad in om met bewoners te praten over de voors en tegens van het kabinets- plan. De fractie werkt momenteel aan een plan de campagne om de maatschappelijke discussie over dit belangrijke onderwerp een impuls te geven. Gedacht wordt aan openbare discussiebijeenkomsten in de drie stadsdelen Almere-Haven, Stad en Buiten.  

Het kabinet zal in de loop van 2006 een besluit nemen over de Schaalsprong van Almere en met name over de vraag hoeveel de rijksoverheid in die geforceerde uitbreiding van de stad wil investeren. De onderhandelingen over die investeringen verlopen moeizaam. Het bezoek van de ministers Peijs en Dekker aan Almere bevestigt dat beeld. Leefbaar Almere vindt de toezegging van minister Peijs (Verkeer en Waterstaat) om spitsstroken op de Hollandse Brug aan te leggen minder dan een druppel op een nu al oververhitte plaat. Deze niet meer dan logische maatregel staat voor Leefbaar Almere los van de Schaalsprong.  

Ofschoon Leefbaar Almere sceptisch staat tegenover de door het kabinet getoonde bereidheid om de benodigde financiële middelen voor de Schaalsprong op tafel te leggen, wil de partij nu nog niet nee zeggen tegen de plannen. Leefbaar Almere is zich bewust van de historische taak van Almere bij het lenigen van de woningbehoefte in de Randstad. Tot nu toe blijkt echter niet dat Den Haag zich voldoende bewust is van de grote financiële inspanningen die het verantwoord uitvoeren van die taak met zich meebrengt.  

Leefbaar Almere vindt het niet verantwoord om met de maatschappelijke discussie over de Schaalsprong te wachten op een kabinetsbesluit “in de loop van 2006”. Het referendum over de Europese Grondwet heeft laten zien dat belangrijke onderwerpen aan de orde moeten worden gesteld ruim voordat bestuurders hun zaken gedaan hebben. In die zin beschouwt Leefbaar Almere haar initiatief als een ondersteuning van de onderhandelingen die door het college van Burgemeester en Wethouders met Den Haag worden gevoerd.


29-6-2005 Méér vrouwen in de Politiek? Kom dan luisteren en meepraten!

"Politiek is leuk en meer vrouwen zouden politiek actief moeten zijn". Dat vinden de 12 vrouwen van de Almeerse raad. Zij willen andere vrouwen in Almere vertellen wat het werk als raadslid inhoudt en hoe zij actief zijn geworden in de politiek. Daarom organiseerden zij in samenwerking met Avanti op 29 juni jl  in Avanti een avond voor vrouwen in Almere.    

Het werd een drukbezochte avond, zeker zo'n 70 vrouwen waren aanwezig, inkl. de vrouwelijke raadsleden (niet allemaal), waarvan drie hun verhaaltje hielden. Het programma werd bedacht en uitgevoerd door de Almeerse vrouwelijke raadsleden. De voorzitter van de raad, burgemeester Annemarie Jorritsma , ging in op het belang van vrouwen in de politiek. Momenteel zitten in deze Raad maar 12 vrouwen, terwijl er in totaal 39 personen zijn...dat moet veranderen! Zijzelf vindt politiek een heerlijk vak, heel afwisselend. Zij nodigt iedereen uit om eens een keer de Politieke Markt te bezoeken, dat is iedere week om donderdag. Nu zijn er nog maar 3 Politieke Markten voor de vakantie (reces). Je kunt je ook opgeven als 'gast van de raad', dan wordt je een beetje wegwijs gemaakt op zo'n dag.

 

 

 

 

 

Het programma had verder de onderdelen hoe ben ik raadslid geworden’, door Wilma Akkerhuis van Leefbaar Almere. Zij hield een duidelijk en boeiend verhaal in begrijpelijke taal. Ze komt uit de gezondheidszorg (waar zij overigens nog steeds werkzaam is) en vertelde dat zij 'politiek maar niks vond'. Door een lichamelijk ongemak werd zij toch gekonfronteerd met 'politiek'  en is zij daar zelfs in beland! Met name de lokale politiek sprak haar aan want....politiek is overal. Het is ook leuk want je bent overal mee bezig. Valkuil is wél dat er veel gepraat wordt en soms weinig gezegd. Dat stoorde haar maar zij betrapte zichzelf erop dat zijzelf óók zich daaraan schuldig maakte....vandaar haar advies: blijf op je hoede! Leefbar Almere is een zelfstandige lokale partij, heeft niets te maken met de landelijke of regionale Leefbare partijen.

Daarna kwam Ellentrees Müller van de VVD aan het woord met het onderwerp ‘hoe ziet een gemiddelde maand van een raadslid eruit’ . Zij vertelde dat zij circa 20 uur per week met het werk bezig is; zij haalt daar ook energie uit. Op maandagavond is er altijd fraktie-overleg, dan wordt er afgestemd wat er die donderdag van de Politieke Markt gezegd wordt. De partij wil met één stem praten over onderwerpen. Zij roept op: 'burgers, kom naar de Politieke Markt. De raadsleden zijn dan aangeschoten wild!'  Over de konkrete werkzaamheden, die een raadslid verricht in een maand tijd, werd niet veel duidelijk. 

Vervolgens een korte 'theoretische uitleg van de politiek in de praktijk' door Berdien Steunenberg van het CDA. Zij had flip-overs ingezet om dit technische verhaal te verduidelijken. Zij deed dat heel konkreet: hoe en waar begin ik, als ik de politiek in wil? Allereerst moet je lid worden van een politieke partij. Alle partijen hebben verschillende standpunten (daarmee probeer je anderen te overtuigen; soms lukt dat, soms niet). Zoek uit, welke partij het beste bij jou past. Sommige partijen laten je 'meelopen' met fraktieleden om beter aan het vak te snuffelen. Van sommige partijen moet je eerst 1 jaar lid zijn, wil je op een lijst geplaatst worden. Kortom: zoek je partij uit en word lid!

 

Na (maar ook al tijdens) de pauze konden belangstellenden vragen stellen en in gesprek te gaan met de raadsleden

Lea Bouwmeester > 

Daar werd gretig gebuik van gemaakt. Bij Lea Bouwmeester (PvdA) liep het storm, net als bij Wilma Akkerhuis  en Jannie Degenhardt (leefbaar Almere) en Berdien Steunenberg (CDA). Maar ook Roelie Bosch (ChristenUnie) had niet te klagen over belangstelling. GroenLinks had vooral een tafel met folders voor de belangstellenden. Cocky Kuipers (D66) vertelde over de andere werkwijze van haar partij (leden kiezen schriftelijk hun fraktie, niet op een ledenvergadering) en ook Elma van den Worm (VVD) deed haar best

 

Roelie Bosch >

 

 

Maar ook wilde één van de deelneemsters even persoonlijk kennismaken met de burgemeester!

 

Wilma Akkerhuis en Janny Degenhardt

 

 

Cocky Kuipers                                                              Elma van den Worm                                                     De organisatie Lea Bouwmeester en Willy Anne vd Heijden


 1 juli 2005  Portefeuilleverdeling wordt gewijzigd

                                                                                                                                                               

Naar aanleiding van het opstappen van René van Gellekom uit zijn partij Leefbaar Almere en zijn terugtreden uit de politiek, was de eerstvolgende op de lijst aan de beurt voor een raadszetel in Leefbaar Almere. Toevallig was dat (de nu wethouder) Frits Huis. Hij hád kunnen bedanken voor de eer (en gewoon wethouder blijven) maar de daarop volgende persoon was een 'afvallige' van de Leefbare Partij: Wim Husmans. Hij had 'partij gekozen voor de al eerder uit de partij gestapte Jeroen Mulder, die voor zichzelf was begonnen als éénmansfraktie (n.a.v. het véél te dure nieuwe Theater van 79,3 mjn euro), als Participatie Partij.

Om te voorkomen dat de opengevallen raadszetel naar een andere partij zou gaan, besloot Frits Huis zijn wethouderszetel op te geven en voortaan door te gaan als raadslid voor zijn partij. Op de Politieke Markt van donderdag 30 juni 2005 wordt Huis officieel geinstalleerd als raadslid. Vandaar de volgende  portefeuilleverdeling (waarvan het meeste gaat naar zijn (ex-) kollega-wethouder Vincent van der Velde.

< foto: Jan Modaal (op de kamer van ex-weth. Huis) 

                                                                         foto: Jeroen Mulder >

Wordt er nog aan 'Jan Modaal' gedacht? (verhuist-ie mee naar de fraktiekamer of moet-ie het -symbolisch- zelf maar uitzoeken?)

klik HIER  voor de afscheidsspeech van (ex-)wethouder Frits Huis

Loco burgemeester: Henk Smeeman; Bouw theater/CKV, Bibliotheek, CASLa: Henk Smeeman;   Sport en recreatie, - topsport (Omniworld), - breedtesport, - toeristisch-recreatief beleid: Vincent van der Veld; Welzijn:  - welzijnsbeleid,   - ouderenbeleid,  - alle algemene voorzieningen,   (multifunctionele centra,  speeltuinen), - adviesorgaan senioren),  sociale cohesie,  - vrijwilligersbeleid: Vincent van der Velde   - kinderopvang, - jeugdparticipatie, - peuterspeelzaalwerk, - brede school: Johanna Haanstra; Volkshuisvesting: - woonruimteverdeling,  - woonruimte voor specifieke doelgroepen, - subsidies (woonlastenfonds, woonreserve, subsidie- regelingen), - samenwerking en overleg met woonconsumen- ten, - invulling geven aan de sociale opgave (iom corporaties): Vincent van der Velde Cultuur: - kunst en cultuurbeleid - mediabeleid, - architectuur, - archeologie, - grootstedelijke culturele , voorzieningen (in stadscentrum): Vincent van der Velde   Personeel en organisatie: Annemarie Jorritsma; Diversiteit (inclusief emancipatie): Heleen Visser;  coördinatie toezicht en handhaving: Heleen Visser;  coördinatie EPD: Douwe Halbesma.                           

      foto: Vincent van der Velde


27-6-2005 Installatie  leden Netwerk InZicht Verbreding

Maandag 27 juni 2005 werden de banden tussen de Marokkaanse en de Nederlandse gemeenschap weer wat sterker aangehaald door middel van het projekt Netwerk InZicht Verbreding (opm.mediair: wie bedenkt in vredesnaam een dergelijke naam?!?). Maar goed, niemand schijnt zich te storen aan deze naam, die overgenomen is uit het 'Utrechtse' , waar FORUM een onderzoek en Plan van Aanpak heeft gemaakt in opdracht van het Ministerie van Justitie 'InZicht' genaamd. Waar gaat het om? Het gaat om de gezamenlijke aanpak van de criminaliteit onder Marokkaanse jongeren.

Het projekt in Almere wil de verhouding tussen politie, justitiele en maatschappelijke organisaties aan de ene kant, en de Marokkaanse gemeenschap aan de andere kant, verbeteren (optimaliseren, volgens de doelstelling...) Door betere communicatie en meer samenwerking wil men gezamenlijk zoeken naar oplossingen voor problemen rond de criminaliteit van Marokkaanse jongeren. Het projekt is ism FORUM, instituut voor Multiculturele Ontwikkeling, tot stand gekomen. Het NETWERK bestaat uit in totaal 15 leden, afkomstif uit verschillende organisaties en vertegenwoordigers van de Marokkaanse gemeenschap in Almere. Tijdens deze bijeenkomst werden zij officieel geinstalleerd door burgemeester Annemarie Jorritsma.

< Madkouri, Jorritsma, Harchoui

 

< de geinstalleerden >

 

De trekker van dit projekt in Almere is Allet Dopmeijer, beleidsmedewerkster gemeente Almere. Zij vertelde dat zo'n 40 personen dit allemaal doen als vrijwilligers.

Vervolgens hield de heer S. Harchaoui, direkteur FORUM, een praatje hoe dat in Utrecht tot stand was gekomen. "Bevolkingsgroepen komen in zicht (vandaar de naam InZicht), je komt 'in zicht' van elkaar maar je krijgt óók  'inzicht'  in de problematiek.die er speelt. Na Utrecht is nu Almere aan de beurt als Pilot, daarna volgt Rotterdam. In Almere is het supersnel gegaan. Goede medewerking van burgemeester en ambtenaren. Als er hulp nodig was: men was dienstbaar. Misschien volgens jaar een aantrekkelijk Netwerk voor Antillianen?!

Burgemeester Annemarie Jorritsma zegt dat in Almere nu eenmaal alles snel gaat! Zij benadrukt wél dat in Almere niet meer gedacht wordt in 'doelgroepen'  maar in 'multicultureel' . Alles moet toegankelijk zijn voor iedere Almeerder, ongeacht kleur of ras, e.d. Allen als het fout dreigt te gaan, wijken we daarvan af en hier zijn geluiden gekomen vanuit de Marokkaanse gemeenschap zelf. Wát is precies het probleem? De eigen Marokkaanse inbreng is hierbij belangrijk! Uit de laatste berichten blijkt dat de verschillende 'doelgroepen'  uit elkaar groeien....terwijl we juist dingen sámen moeten doen!', aldus Jorritsma.

Darana komt de heer M. El Madkouri, projektleider InZicht, aan het woord. Aan hem tevens het verzoek om alle namen voor te lezen van de mensen die geinstalleerd gaan worden. Daarna feliciteert de burgemeester alle 15 leden (8 personen zijn Marokkaanse 'sleutelfiguren') van het Netwerk persoonlijk.Waarna de installatie feestelijk afgesloten wordt met een Marokkaanse thee-ceremonie met lekkere hapjes (helaas géén vegetarische....)

 

 

 

Tenslotte alle geinstalleerden samen op één foto, samen met de burgemeester.

 

 

 

 

 

 

 

Op 17/18 september 2005 zal er een vervolg komen op deze bijeenkomst.


25-6-2005 ChristenUnie Almere sluit zich aan bij Hopla  

Het politieke samenwerkingsverband Hopla breidt zich steeds verder uit. Na de recente aansluiting van Leefbaar Almere heeft nu ook de Christenunie zich aangesloten bij Hopla. Hopla bestaat hiermee uit 7 politieke partijen, te weten PvdA, CDA, D66, VVD, GroenLinks, Leefbaar Almere en  de ChristenUnie. De voorzitter van Hopla, Marcel Lücht, zegt: “we zijn blij dat de ChristenUnie zich bij Hopla heeft aangesloten. Hiermee wordt het politieke spectrum binnen Hopla gecompleteerd".

HOPLA staat voor Her Opleving Politiek Leven Almere, een informeel samenwerkingsverband tussen de Almeerse afdelingen van diverse politieke partijen. HOPLA organiseert regelmatig een zogeheten Politiek Café. Dat is  bedoeld om Almeerders op een informele en eenvoudige manier hun mening te laten geven over maatschappelijke, politieke en bestuurlijke kwesties.


8-6-2005 Ondertekening bestuurlijke arrangementen 18 “Antillianen-gemeenten”

De 18 “Antillianen gemeenten  - waaronder Almere - en de Minister van Vreemdelingenzaken en Integratie mevrouw Verdonk ondertekenen Bestuurlijke Arrangementen op 8 juni in Rotterdam. Burgemeester Jorritsma ondertekent namens de gemeente Almere.  

Aanleiding voor het sluiten van deze arrangementen is het bestuurlijk overleg van de 18 Antillianen gemeenten en de minister, de Notitie Antilliaanse risicojongeren van het rijk en de daarvoor jaarlijks € 5 miljoen beschikbaar gestelde middelen voor de periode 2005 tot en met 2008. De Bestuurlijke Arrangementen worden gesloten over te behalen meetbare doelen op de resultaatgebieden voortijdig schoolverlaten, jeugdwerkloosheid en overlast en criminaliteit. Een te groot deel van de van de Nederlandse Antillen afkomstige Antilliaanse jongeren in Nederland komt in verschillende opzichten niet goed mee in de Nederlandse samenleving. Deze jongeren verlaten zonder startkwalificatie het onderwijs, hebben veelal geen werk, raken verzeild in de criminaliteit of lopen een groot risico daarop. Het aantal alleenstaande, jonge moeders onder de jong-volwassenen is eveneens zeer hoog. Deze gezinnen zijn veelal economisch en sociaal zwak en de kinderen in deze gezinnen lopen op hun beurt risico’s. Naast de bijzondere gezinssituatie vormt de hoge mobiliteit onder Antilliaanse jongeren een onderscheidend kenmerk ten opzichte van risicojongeren in het algemeen. Deze jongeren verblijven op verschillende adressen in verschillende gemeenten bij vrienden en familie en reizen soms ook geregeld heen en weer tussen de Nederlandse Antillen en Nederland.  

De volgende gemeenten zijn betrokken bij het tekenen van de Bestuurlijke arrangementen: Almere, Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Breda, Capelle a/d IJssel, Dordrecht, Den Haag, Den Helder, Eindhoven, Groningen, Leeuwarden, Lelystad, Nijmegen, Rotterdam, Schiedam, Tilburg, Vlaardingen, Vlissingen, Zoetermeer en Zwolle.  

In Almere wonen 4.250 burgers afkomstig uit de Nederlandse Antillen of Aruba, maar er is ook een aantal dat niet ingeschreven staat bij de Burgelijke Stand. Vermoedelijk gaat het hierbij om 2.000 personen. De gemeente Almere is sinds anderhalf jaar intensief betrokken bij het nationale overleg over het Antillianenbeleid. Minister Verdonk bracht hiertoe in januari 2004 een werkbezoek aan Almere en verschillende Tweede kamerleden volgden haar voorbeeld. Dit heeft er toe bijgedragen dat Almere in aanmerking is gekomen om een arrangement met het ministerie te sluiten. Het arrangement voor Almere omvat een periode van 2005 tot en met 2008. De rijksbijdrage is in totaal  € 880.000,- mits de gemeente zorgdraagt voor 50% co-financiering.   


 8-6-2005  Sander Bossink van Jong Almere reageert

Reactie omtrent aantijgingen Omroep Flevoland: "Vandaag ben ik gebeld door Omroep Flevoland in verband met mijn afwezigheid op de politieke markt de afgelopen weken. Alhoewel ik al enkele malen via mail en op deze website duidelijk heb gemaakt dat ik vanwege een maagzweer wat rust moe(s)t nemen, is er blijkbaar nog steeds wat onduidelijkheid en beweert Omroep Flevoland nu zelfs dat ik vanwege mijn (nieuwe) werk afwezig zou zijn. Deze vervelende aantijgingen doen mij momenteel niet goed, en heb ik nu alle raadsleden wederom per mail geïnformeerd omtrent mijn afwezigheid".

Op zijn website van Jong Almere treffen wij onderstaande mail aan, die hij aan zijn mede-raadsleden heeft verzonden.

Beste collegaraadsleden,  

Vandaag ben ik (alsmede enkele andere mensen) gebeld door omroep Flevoland in verband met mijn afwezigheid de laatste weken. Helaas bestaat er omtrent mijn afwezigheid nogal wat onduidelijkheden, dus bij deze wederom een mail met uitleg aan jullie allen. Ergens eind maart/begin april hb ik enorme maagpijnen gekregen. Ik ben al reeds jaren maagpatient en heb hiervoor ook medicijnen, maar de klachten begonnen plots heel erg te worden.In die weken is er door de arts na enkele onderzoeken geconstateerd dat ik een maagzweer had/heb.Haar advies was dan ook zoveel mogelijk rust te nemen, zodat ik hier zo snel mogelijk weer vanaf kwam. 

Zodoende dat ik de afgelopen weken niet aanwezig ben geweest bij de politieke markt. Al mijn nevenactiviteiten (zo ook optredens,enz.) heb ik op een (zéér) laag pitje gezet of zelfs moeten stopzetten. Gelukkig gaat het inmiddels een stuk beter, en wil ik heel graag weer zo snel mogelijk de politieke markt bezoeken. Jullie begrijpen hopelijk, dat ik erg baal van het feit dat er bepaalde onderwerpen die juist voor Jong Almere van belang zijn (jeugdbeleid, drugsbeleid, Muzinq) de afgelopen tijd de revue zijn gepasseerd, maar waar ik niets inhoudelijks aan heb kunnen toevoegen. Wel heb ik uiteraard alles via de mail en internet gevolgd, en soms ook geprobeerd ons standpunt (zie oa. de laatste mailreactie op de gedoogbeschikking koffieshopbeleid) aan jullie en via de website van Jong Almere duidelijk te maken. 

Helaas suggereert Omroep Flevoland nu, dat ik niet aanwezig zou zijn geweest vanwege mijn (nieuwe) werk, maar ik kan jullie verzekeren dat mijn afwezigheid helaas te maken heeft gehad met mijn gezondheidstoestand. Deze hele kwestie komt in ieder geval niet ten goede aan mijn gezondheid en voel ik me zeer bezwaard omtrent deze vervelende aantijgingen van Omroep Flevoland. Om ook mijn kant van het verhaal even toe te lichten stuur ik jullie derhalve dus deze mail. Als alles goed gaat dan ben ik a.s. donderdag gewoon weer aanwezig, ik hoop jullie dan allemaal weer te zien, tot dan! 

Met vriendelijke groet,

Sander Bossink, Fractievoorzitter Jong Almere                          www.jongalmere.nl


4-6-2005  Het CDA is achterkamertjespolitiek zat


Het CDA in Almere is verontwaardigd over de toenemende achterkamertjes-politiek van de collegepartijen en met name Leefbaar Almere. Op cynische wijze stelt de CDA-fractie voor dat de Collegepartijen elke week op de Politieke Markt in het openbaar verslag doen van hun overleg in de achterkamertjes. De CDA-fractie staat versteld over de handelwijze van de collegepartijen met betrekking tot het voorgenomen aftreden van de heer Huis als wethouder. Fractievoorzitter Nico de Haas: "Binnen een uur nadat wethouder Huis meedeelt dat hij wenst af te treden, bedisselen de collegepartijen onderling dat de wethouder niet opgevolgd wordt. De burgemeester deed geen voorstel aan de raad. Nee, er werd botweg een besluit van de collegepartijen meegedeeld. " De raadsleden die niet in de coalitie vertegenwoordigd zijn werden voor een voldongen feit gesteld, zonder dat ze zelfs maar van tevoren ingelicht waren, laat staan dat er om hun mening werd gevraagd. Het CDA heeft direct een debat over de kwestie aangevraagd dat komende donderdag plaatsvindt.

Een week geleden stelde het CDA al de gang van zaken met betrekking tot toelaten van een coffeeshop in Almere Haven aan de kaak. Het bleek dat alleen de coalitiepartijen door het College geraadpleegd te zijn over het soepeler omgaan met de regels voor de vestiging van een coffeeshop. Ook hierbij was geen voorstel aan de raad gedaan. De CDA-fractie vreest dat het buitenspel zetten van de oppositiepartijen in de komende tijd zal toenemen. In een verklaring naar aanleiding van het vertrek van raadslid Van Gellekom staat dat de collegepartijen onderlinge afspraken gaan maken over de zogenaamde 'precaire dossiers'. 

De Haas: "Dat de fractievoorzitters afspraken maken over hoe de partijen met elkaar omgaan is volstrekt normaal. Het bestuur van de stad is niet gebaat bij het gerollebol over straat. Maar wat ik proef uit de verklaring van de collegepartijen dat er weer een politieke uitruil gaat plaatsvinden in de binnenkamertjes."Een dergelijk politieke ruil in de achterkamertjes vond ook al plaats in 2003, toen Leefbaar Almere akkoord ging met de bouw van het theater in ruil voor een uur gratis parkeren.De CDA-ers kunnen vooral niet begrijpen dat Leefbaar Almere voorop loopt bij deze manier van politiek bedrijven. Immers in het verkiezingsprogram van Leefbaar Almere staat dat zij afwillen van het bedrijven van 'politiek in wandelgangen, achterkamertjes en restaurants buiten het zicht van de burgers'. Het CDA roept steeds op om de politiek te voeren via een debat in de raad, maar stuit regelmatig op onwil van politici van andere partijen.

 

 


2 juni 2006 Wethouder Frits huis ruilt wethouderschap in voor raadslidmaatschap

Wethouder Frits Huis (Leefbaar Almere) heeft besloten zijn wethouderschap in te ruilen voor het raadslidmaatschap van de fractie van Leefbaar Almere. Aanleiding voor dit besluit is het vertrek van raadslid René van Gellekom uit dezelfde fractie. Huis wil hiermee voorkomen dat de vrijkomende zetel in handen komt van de Participatie Partij.  

Huis geeft aan de coalitie van Leefbaar Almere, PvdA, VVD en Groen Links de resterende raadsperiode vanuit de raad te willen ondersteunen. Hij is bereid daarvoor zijn persoonlijk belang ondergeschikt te maken aan de belangen van zijn partij.  

‘Ik woon 30 jaar in deze stad, die gaat voor alles’, aldus Huis in zijn verklaring aan de raad. De exacte datum dat Huis zijn raadszetel zal innemen is nog niet bekend. Volgens de Gemeentewet moet hij zijn wethouderschap neerleggen op het moment dat hij wordt geïnstalleerd als raadslid. Burgemeester Jorritsma heeft namens het college aangegeven het besluit van Huis te betreuren, maar wel te respecteren. Het college gaat tot de verkiezingen volgend jaar maart  door met zes wethouders en beraadt zich nog op een nieuwe portefeuilleverdeling. Fractievoorzitter Rob Beuse (PvdA) heeft namens de coalitiepartijen zijn waardering uitgesproken over het besluit van Huis: “Ik zie dit als een investering in het gezamenlijke voornemen van de coalitie om de streep te halen. Daar hebben wij respect voor’. Huis (1950) is wethouder sinds 2002 en heeft de portefeuilles Sport, Welzijn, Cultuur en Volkshuisvesting. 

NB zie verder berichten hieronder.


2-6-2005  Verklaring

 

De fractievoorzitters van de coalitiepartijen hebben zich beraden over de vraag hoe om te gaan met de spanningen die zijn ontstaan rond de vragen die Leefbaar heeft gesteld naar aanleiding van de gebeurtenissen in de Peperbus, de verklaring en het opstappen van het overgrote deel van de raad tijdens de carrouselbehandeling van dat onderwerp, de ’open brief’ van Leefbaar Almere die daarop volgde en, tenslotte, de beëindiging van het raadslidmaatschap van Van Gellekom als direct gevolg van dat alles. Duidelijk is dat binnen de coalitie politiek-inhoudelijke meningsverschillen zijn over de vraag hoe en wanneer een kwestie als die rond de Peperbus, aan de orde kan worden gesteld in de politieke markt. Dat is op zichzelf geen aanleiding tot spanning; het is eerder een ‘agreement to disagree’ en aanleiding tot verder onderling debat.

In de voorbereiding van de Carrouselbehandeling is door presidium en griffie getracht de gekozen vraagstelling in overleg met Leefbaar Almere zodanig aan te passen dat een debat met de wethouder mogelijk zou zijn, maar dat heeft om allerlei redenen geen resultaat gehad. Vrijwel alle fracties, waaronder ook de drie overige coalitiegenoten, hebben toen vlak voor de Carrouselbehandeling besloten een duidelijk signaal aan Leefbaar Almere te geven in de vorm van een gemeenschappelijke verklaring, en vervolgens op te stappen. De vorm waarin dit signaal werd gegeven – en dus niet de inhoud ervan -  is bijzonder hard aangekomen bij Leefbaar Almere.  

Het moge duidelijk zijn, en dat herhalen wij hier nadrukkelijk, dat de coalitiegenoten – en naar wij aannemen ook de andere fracties - op geen enkele wijze de integriteit van een raadslid of van de fractie van Leefbaar Almere aan de orde hebben willen stellen.Gelet op de aanloop tot en omstandigheden waarin het incident zich twee weken terug voor deed, menen de coalitiegenoten dat een duidelijke inhoudelijke opstelling terzake noodzakelijk was. Op de gekozen vorm is achteraf bezien echter wel het een en ander af te dingen, vooral ook omdat het de focus van de discussie heeft afgeleid van de inhoud van de zaak en het voor fractie Leefbaar Almere als een volkomen verrassing kwam. Dat is betreurenswaardig maar voor alle coalitiepartijen tevens een goede les voor de maanden die we nog te gaan hebben naar de verkiezingen van maart 2006.  

In de komende weken zullen de fractievoorzitters afspraken maken over hoe binnen de coalitie en bij gelegenheid ook daarbuiten, informatie wordt uitgewisseld en afgestemd over de precaire dossiers die nog voor de verkiezingen tot afronding moeten worden gebracht. Het zal duidelijk zijn dat alle vier coalitiepartijen zich aan die inzet hebben verbonden.  

De fractievoorzitters van Groen Links, VVD, Leefbaar Almere en PvdA

2 juni 2005

NB Tijdens de Politieke markt van 26 mei jl. stapten de diverse coalitiepartijen op nadat René van Gellekom (raadslid Leefbaar Almere)  >>vragen wilde stellen nav de tuchtzaak tegen een leerkracht op basisschool de Peperbus in Almere. Zélf verwacht van Gellekom excuses van zijn mede-raadsleden maar zijn eigen partij, Leefbaar Almere, trekt daar niet zo zwaar aan, wil de 'lieve vrede bewaren' in de coalitie -in de aanloop naar de verkiezingen in 2006, een korte tijd dus nog maar. Voor van Gellekom is nu een grens overschreden door zijn partij en dus heeft hij per vandaag zijn zetel ter beschikking gesteld, hij heeft het 'helemaal gehad'.

 


2-6-2005  Rode PvdA Tafel gesprekken van start  

Ledenvergaderingen, fractievergaderingen, campagnevergaderingen. Allemaal belangrijk, nodig en interessant. Maar daarnaast willen we graag wat meer info rmele gesprekken organiseren. Gesprekken waar politici en burger elkaar ontmoeten en inspireren. Kortom: gesprekken voor mensen met hart voor Almere en de PvdA. De Rode Tafel gesprekken gaan op 6 juni van start. Vervolgens wordt er tweewekelijks ergens een Rode Tafel neergezet of een activiteit georganiseerd.  

Op maandagavond 6 juni staat de Rode Tafel in café The Guardian op de Grote Markt. Het onderwerp is spannend: De PvdA: sociaal en sterk in Almere? Gaat de slogan ‘PvdA: sociaal en sterk’ ook op voor de PvdA Almere of mag het wel een onsje meer zijn? We zijn buitengewoon benieuwd naar de mening van Almeerders. Fractievoorzitter Rob Beuse leidt de avond kort in, waarna belangstellenden kunnen aanschuiven en meepraten. De uitkomsten van de Rode Tafel vormen input voor de fractie en het bestuur. Iedereen is tussen 19.00 en 21.00 van harte welkom in The Guardian.


1-6-2005 Almere zegt massaal 'NEE' tegen Europese grondwet

Ondanks alle op de valreep georganiseerde debatten over het Referendum, heeft 69,6 procent van de Almeerders  woensdag tegen de Europese Grondwet gestemd. Het opkomstpercentage tijdens het referendum was 61,9 procent. Dit is fors hoger dan bij de verkiezingen voor het Europese Parlement in 2004: toen stemde 32,3 procent van de Almeerders.  

Het aantal nee-stemmers in Almere was hoger dan het landelijke van 61,6 procent. Ook in vergelijking met de andere gemeentes in Flevoland scoorde Almere hoger, met uitzondering van de gemeente Urk. Gemiddeld gingen in Nederland iets meer mensen naar de stembus dan in Almere: 62,8 procent. Zie voor een volledig overzicht van de uitslagen de website: www.almere.nl


30-5-2005: Referendum-debat over grondwet met (Euro)parlementariërs  

Het referendum over de Europese Grondwet houdt de gemoederen bezig. De discussie over het referendum beperkt zich niet tot de EU Grondwet. De dure Euro, de Brusselse bureaucratie, de mogelijke toetreding van Turkije. Zaken die voor menigeen kennelijk meewegen bij het voor of tegen de grondwet stemmen. 

HOPLA organiseerde maandagavond 30 mei een discussie over de grondwet in Grand-café Seventies/Eighties. Aanwezig waren voor- en tegenstanders van de grondwet. Met elkaar wilden zij in debat  maar vooral met aanwezige Almeerders  in discussie. In totaal waren er zo'n 60 belangstellenden, waarvan 90% bestond uit politici (of zij die het wilden worden...) en wat 'loslopende burgers' en cafébezoekers. 

De avond zou beginnen met een korte inleiding van gemeenteraadslid Jan Boone (D66) Hij zou vertellen wat Almere aan EU-steun te danken heeft.  Helaas voor hem maaide Marcel Lucht (VVD-bestuurslid) het gras voor zijn voeten weg want hij somde de diverse projekten op die met Europese gelden tot stand zijn gekomen zoals o.a.  Stadslandgoed De Kemphaan en Tante Truus.

 

 

 En dús werd het inderdaad een korte inleiding van Boone want hij wilde niet in herhalingen vervallen!

 

Vervolgens werden er krukken op het podium geplaatst door Mario Withoud, die opmerkte  dat 'alle politici graag op een barkruk zitten' maar wat anderen weer deed opmerken dat  'alle krukken nu op het podium zitten!'. Daarna was er een discussie met onder meer Edith Mastenbroek, (PvdA, de Flevolandse afgevaardigde)  Hans van Baalen (VVD 2e Kamerlid), Joost Lagendijk (GL-Europarlementarier),  Tiny Kox (SP) en Liesbeth   ?     (CDA).  Aan de hand van blind getrokken stellingen gingen ze met elkaar en de zaal het gesprek aan. Raar dat van de vijf  uitgenodigde afgevaardigden, er al duidelijk vier vóór de grondwet waren en slechts één tegen.... Gespreksleider was Vincent van der Velde (LA-wethouder)  Het Thema: referendum Europese Grondwet.

 

Maar goed, Hans van Baalen vond een Frans 'Nee' anders dan een Nederlands 'Nee' maar...een 'Ja' is beter. Hoe dan ook: je ne regrette rien'  aldus de VVD'er.  Tiny Kox (een mannetje) van de SP,vond dat je nooit een grondwet moet invoeren waarover zóveel onenigheid is. Het CDA Liesbeth  ?  gaf het advies om vóór dit verdrag te stemmen. Edith Mastenbroek (PvdA) is vóór omdat de burger dan beter de bestuurders kan kontroleren, de mensen worden nu te weinig gehoord in Brussel. ER werd gediscussieerd over diverse stellingen zoals 'Zonder Europese grondwet kunnen we geen tegenwicht bieden aan China en de Verenigde Staten'. Moet Europa spreken met één stem, net als de VS? Veto-recht inleveren? Géén nationale democratie inleveren voor een onbekend 'iets'! Volgens de SP is een Eurpees Asielbeleid een illusie van Groen Links. Is het een hadvochtig beleid? Eén Minister van Buitenlandse Zaken? En voor Milieubeleid Eyropa? Hoe zit het met de Europese Burgerinitiatieven? Dan moet je 1 miljoen handtekeningen verzamelen om een onderwerp op de agenda te krijgen (dat schijnt nieuw te zijn maar....áls het al op de agenda staat, is er geen enkele garantie dat er vervolgens iets mee gedaan wordt...) Europa dichter bij de mensen? 

 

Volgens van Baalen moest het Kabinet zich afzijdig houden, daarom zo laat begonnen met campagne. De burgers zijn slecht geinformeerd geven de politici toe (ja, kan niet anders!). Toch geven ze het advies: niet discussieren over de Euro, maar lees alles nog eens door van de afgelopen 3 weken, en maak dan een keuze! Hoe zit het met de criminaliteit, is ook grensoverschrijdend, evenals terrorisme. Willem Boutkan (VVD-raadslid) betaalt Nederland teveel. Stel dat er 'Nee' wordt gestemd: is er dan een alternatief of wordt het afgeblazen? Het is al met al een geldverslindende organisatie, kan alleen nog bureaucratischer worden met 25 landen! 

Er wordt gereageerd door o.a. politici en ook door enkele Almeerse 'burgers'. Wat vaak verkeerd is gevallen, is de bangmakerij van de politici die geroepen hebben dat wij nu al 60 jaar vrede hebben 'dankzij de EU' . Dat is niet daardoor maar doordat er goed is samengewerkt met de kleine landen. Men is niet tégen Europa maar wél tegen de manier waarop het 'door de strot wordt geduwd'. Volgens Jelte Hoving (CU-raadslid) zijn alle projekten gerealiseerd zónder de Europese grondwet; ziet niet in waarom nu niet meer...Er is al jaren beslist over de hoofden heen van de mensen.

 

  Dat er nu een DEBAT over plaatsvindt, is de grootste winst!

HOPLA staat voor Her Opleving Politiek Leven Almere. Het is een informeel samenwerkingsverband tussen de afdelingen van GroenLinks, CDA, D66, Leefbaar Almere, VVD en PvdA. Een en ander werd muzikaal omlijst door een jazzband.


24-5-2005 Thema-avond Europese grondwet  

U laat toch wel uw stem horen Woensdag 1 juni is het zover, de Nederlandse burgers kunnen tijdens een raadgevend referendum hun stem laten gelden. Bent u voor of tegen instemming door Nederland met het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa? 

Met het oog hierop organiseert het Europe Direct informatiepunt van de Centrale Bibliotheek Almere een thema avond over de Europese grondwet op: dinsdag 24 mei van 20.00 tot 22.00 uur, op de 1e verdieping van de Centrale Bibliotheek in Almere-Stad.

Michiel van Hulten (ex-europarlementariër) geeft uitleg over de Europese grondwet. Aansluitend vindt er een forumdiscussie plaats, met medewerking van Michiel van Hulten, Rolf Jan Hoeve (Bureau Europese Commissie) en enkele plaatselijke politici. De toegang is gratis, graag wel vooraf aanmelden bij de klantenservice.


18-5-2005 "Het wijkbeheer staat met de rug naar de bewoners"

Klachten over overlast in de wijk moeten sneller afgehandeld worden. Dat stelt de CDA fractie in Almere in een notitie over bewoners- participatie. Processen binnen stadsdeelkantoren gaan veel te langzaam. Kleine reparaties worden nog wel snel uitgevoerd maar wanneer meer ambtenaren er bij betrokken worden, gaat het vaak tergend langzaam. Bewonersparticipatie vereist een andere manier van denken bij ambtenaren en lokale politici, zo stelt het CDA. Burgers willen meer invloed op wat er gebeurt in hun eigen buurt. In Almere zijn burgers bereid om veel tijd en moeite te steken in acties voor een betere woonomgeving. Dat moet meer gewaardeerd worden vindt het CDA. Het politieke bestuur en de ambtenarij moeten daar ook meer ruimte voor geven. Het besturen kan niet meer van boven af. Je kan als gemeente niet even met veel deskundigheid een nieuw inrichtingsplan van een buurt maken, zonder bewoners daar vanaf het begin volledig bij te betrekken.

Belangrijk kritiekpunt van het CDA in de notitie is de slechte regie van de stadsdeelkantoren. Vaak worden burgers van het kastje naar de muur gestuurd of er wordt pas laat actie genomen. Wanneer burgers overlast ervaren willen ze dat er snel wat aangedaan wordt. Anders haken betrokken bewoners af en raken ze het vertrouwen kwijt in zowel stadsdeelkantoor, gemeente als de politiek. Het CDA maakt  in de notitie melding van een gesprek met bewoners van een wijkplatform die gefrustreerd de pijp aan Maarten gaven: "Wanneer het wijkbeheer ideeën heeft gaan ze dat eerst uitwerken en dan informeren ze de bewoners. Het wijkbeheer heeft niet de instelling om eerst te peilen waar bewoners behoefte aan hebben. Het wijkbeheer staat met de rug naar de bewoners."


11-5-2005  Nieuwe zendmachtiging voor Stadsomroep Almere

De StadsOmroep Almere heeft van het Commissariaat voor de Media opnieuw voor 5 jaar een zendmachtiging ontvangen voor lokale radio en televisie. Het afgelopen jaar hebben bestuur en vrijwilligers zich ingespannen om een positief besluit te bewerkstelligen. Zo is er een beleidsnota met financiële perspectieven opgesteld, die is aangeboden aan de gemeente Almere, en die de basis vormt voor de ontwikkeling van de lokale omroep. Ook is er een Programmaraad ingesteld die alle geledingen van de Almeerse samenleving vertegen- woordigt.  Inmiddels hebben er zich in het bestuur een aantal wijzigingen voorgedaan. Voorzitter is nu Arend Koster, in het dagelijks leven is hij notaris. Annelies de Klerk heeft het secretariaat over genomen en Kees Oosterwijk is het bestuur komen versterken als juridisch adviseur. Het nieuwe beleid van de StadsOmroep Almere heeft de afgelopen maanden ook geresulteerd in een nieuw gezicht van de tv en kabelkrant en in een nieuw geluid op de radio. Ook zijn er samenwerkingsverbanden ontstaan met het IIE, het Instituut voor Information Engineering in Almere. 

Nieuw is ook dat een platform wordt geboden voor het uitzenden van programma's vervaardigd door anderen dan de StadsOmroep, het zogenaamde Saltomodel. De programma’s moeten wel voldoen aan de eisen die de zendmachtiging stelt. Dit kan zowel incidenteel als op structurele basis, op radio en op televisie, zo lang de uitzendingen zijn te verenigen met het uitzendschema van de stichting. Het uiteindelijke doel is binding: hoge kijk- en luistercijfers in samenhang met support voor de omroep vanuit de Almeerse samenleving.  

De StadsOmroep is zeer teleurgesteld in het mediabeleid van de gemeente Almere. Het gevolg van dit beleid is dat de subsidie voor de StadsOmroep beperkt blijft tot het bestaande bedrag van 45.000 euro. Door deze opstelling zal de StadsOmroep haar oorspronkelijke ambities drastisch moeten bijstellen. De handelwijze van de gemeente Almere is voor de StadsOmroep onbegrijpelijk omdat de gemeente zelf een deel van het geld houdt dat ze van het rijk krijgt voor de lokale omroep. Bovendien heeft de gemeente de 150.000 euro die beschikbaar kwam door het wegvallen van de samenwerking met de regionale omroep weg laten vloeien in de post algemene middelen.De StadsOmroep hoopt dat de Almeerse gemeenteraad alsnog het college kan overtuigen van de noodzaak van een goed mediabeleid en het bestaan van een volwaardige lokale omroep mogelijk maakt.


opgeven vóór 20 mei 2005: Cursus toekomstige allochtone raadsleden

De samenleving kent steeds meer allochtone kiezers. Uit onderzoek van het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP) blijkt echter dat het aantal allochtone volksvertegenwoordigers niet in de pas loopt met de percentages allochtonen in buurten en steden. Ook in (lokale) besturen van politieke partijen zijn allochtonen slecht vertegenwoordigd.  

Volgend jaar maart vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats. Dan wordt ook in Almere een nieuwe gemeenteraad gekozen. Om politieke deelname van allochtonen te bevorderen biedt de gemeente Almere, in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, een tweetal cursussen aan. De cursussen zijn laagdrempelig en gericht op allochtone mannen en vrouwen met een beperkte kennis van de Nederlandse politiek. Zij leren niet alleen hoe ze zelf invloed kunnen uitoefenen op het beleid in de gemeente, maar ook wat hun kracht, rol en positie kan zijn. De deelnemers ontvangen info rmatie over de Nederlandse politieke stromingen, over het functioneren van politieke partijen en over het stelsel van de Nederlandse lokale democratie. Daarnaast leren zij de basistechnieken van het presenteren en het debatteren. Bij de cursussen worden ervaren (allochtone) politici betrokken. Zij zullen er alles aan doen de deelnemers enthousiast te maken en ze te motiveren zelf politiek actief te worden.

Beide cursussen worden binnenkort ’s avonds gegeven. Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor 20 mei 2005 of contact opnemen met Allet Dopmeijer 036 5277673 amdopmeijer@almere.nl beleidsmedewerker van de gemeente Almere.  

Het aanbod en de werving van deelnemers wordt ondersteund door Stichting de Samenhang, Stichting Welzijn Surinamers Almere en Kleurrijk Almere. De cursussen maken deel uit van het project ‘Vinden en Binden’.  Er zijn al 20 aanmeldingen via deze stichtingen binnengekomen. Het aantal cursusplekken is beperkt. Dit project, financieel gesteund door de Directie Coördinatie Integratiebeleid Minderheden (DCIM) van het ministerie van Justitie, heeft als doel de deelname van allochtone vrouwen en mannen aan de Nederlandse politiek te bevorderen.  


27-4-2005  Visie op Mediabeleid Almere: "eerst geld, dan een visie ...of andersom"?  

Het lijkt wel het "Kip en Ei-spel" (wat komt er eerst?) deze ontwikkelingen rondom ‘Lokaal Mediabeleid’, aldus de VVD. En omdat te doorbreken en tot ‘’iets” te komen heeft de VVD-fractie inmiddels vragen gesteld (zie bijlage). In de onlangs verschenen Mediabeleid-brief stelt het College dat het geen zin heeft om een visie ‘uitgebreid en met een hoog ambitieniveau’ te ontwikkelen (=beleid maken) als er geen geld is om dit vervolgens te realiseren. Zeer tegenstrijdig met de uitspraak van portefeuillewethouder Huis bij de begrotingsbehandeling 2005 als antwoord op een VVD-motie! Deze motie luidde nl om het budget te verruimen van euro 45.000 naar euro 150.000. En om binnen 2 maanden *  (vanaf 11 november 2004) een visie op het onderwerp 'lokaal media' gereed te hebben, om vervolgens deze vanaf 1 februari 2005 uit te werken. Wethouder Huis’' reactie was dat hij dit een sympathieke motie vond, maar hij had (nog) geen behoefte aan een ruimer budget omdat er eerst een mediabeleid moest worden opgesteld!  

En nu -vijf maanden later- is de wethouder van mening toegedaan eerst geld nodig te hebben om tot een visie te kunnen komen. Opmerkzaam omdat wethouder Huis tweemaal de mogelijkheid heeft gehad om zijn budget te verruimen, namelijk de eerste maal keer op 11 november 2004 en de tweede keer op 16 december 2004 toen gesproken werd over hoe de vrijvallende middelen uit het Omroep Flevoland-contract (zijnde ruim Euro 150.000) besteed zouden worden. En beide malen antwoordde Huis eerst een beleid te willen ontwikkelen. Overigens is de VVD van mening dat voor het opstellen van een beleidsplan met name visie nodig is en geen budget! Ja, voor het uitvoeren van -bepaalde- onderdelen zal zeker budget benodigd zijn. De VVD is zeer benieuwd naar de visie van de wethouder: zal deze voorafgaand aan de begrotingsbehandeling 2006 (november aanstaande) welal bekend zijn? Of daarna …..Kortom, volgens de VVD in ieder geval een jaar verlaat.

* Aanleiding was de raadsvergadering van juni 2004, waarin de eerste afspraken over een voorstel tot Lokaal Mediabeleid zijn gemaakt tussen wethouder en raad.


 27-4-2005  Brief van het CDA aan het College over de TBS-kliniek

Recentelijk werd in het gemeentehuis pittig én emotioneel gediscussieerd over de toekomstige TBS kliniek die in Almere zal worden gebouwd. Daarbij hebben leden van uw college keer op keer herhaald dat met de komst van een TBS kliniek, de veiligheid van omwonenden op geen enkele wijze in het geding zal zijn. Ondanks dat statement hebt u - ons inziens – betrokken Almeerse burgers daarvan toch nog niet helemaal kunnen overtuigen en dat is jammer. Omwonenden van de te bouwen TBS kliniek ervaren de komst van die kliniek nog steeds als bedreiging voor de veiligheid van hun woonwijk.  

Wij vragen u hierbij om de angst - of het gevoel van onveiligheid dat nu nog bij omwonenden van de te bouwen kliniek leeft – bij hen weg te nemen of te doen verminderen, door hen uit te nodigen om met een afvaardiging van uw college een tbs kliniek te bezoeken, welke eveneens in een woonwijk elders in Nederland is gesitueerd. Ter plaatse zouden Almeerse burgers een ontmoeting kunnen hebben met vertegenwoordigers van het lokale politiecorps, omwonenden en het management van de betreffende kliniek. Voorts vragen wij u om blijvend met burgers te communiceren over de komst van de TBS kliniek, maar ook wanneer deze eenmaal is gerealiseerd met hen in contact te blijven. Wij vragen u in dit verband een meldpunt voor mogelijke klachten in te willen richten, zodat burgers weten waar ze mogelijke klachten kunnen neerleggen. In de verwachting dat uw college er alles aan gelegen is om bewoners te overtuigen van het feit dat hun Almeerse woonomgeving onder alle omstandigheden veilig is en veilig blijft, ook met de komst van een TBS kliniek, verwachten wij een positieve reactie uwerzijds op ons verzoek.  


25-4-2005  Henk Hut overleden


Op maandagavond 25 april 2005 om 19.30 uur is totaal onverwacht overleden de bekende sociaal betrokken Almeerder Henk Hut. Hij overleed in de ambulance, op weg naar het Ziekenhuis , waar hij voor observatie zou worden opgenomen. Hij was hiervoor enige dagen ziek geweest. Wij wensen zijn familie en vrienden heel veel sterkte met dit verlies van deze markante man. 

Henk Hut, die zich bleef inzetten voor zowel de 'arme kant' van Almere als onlangs nog bij de Conferentie 'Kleurrijk Almere' over de maatschappelijke participatie van minderheden in Almere, nu en in de toekomst. 

Ook interesseerde hij zich voor architektuur, maar dan in de brede zin; voor hem was dat: betaalbaar wonen. Hij was ook secretaris bij de Huurders Vereniging Almere. Henk Hut, een 'spin in het web'. Tragisch.

De uitvaart zal zijn op maandag 2 mei 2005 bij Uitvaart Centrum Almere-Stad in de Kruidenwijk (afslag Hogering)
Vanaf 12.00 uur kan er afscheid worden genomen. De plechtigheid is van 12.30-13.15 uur, daarna gelegenheid tot condoléance.

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Enige uitspraken van Henk Hut in het Stadsradio Politiek1/2 uurtje (van Riet Wartenbergh)op 28-2-2005

Over zijn functie bij de Huurders Vereniging Almere: "Secretaris....spin in de web." De nieuwe Koers / Nieuw Beleidsplan: "Bij het beleid niet meer uitgaan van boven naar beneden,maar van beneden naar boven, goed luisteren naar de woonconsument." Het woningbouwbeleid in Almere: "Daar moet meer aandacht aan besteed worden. Betaalbare woningen, daar moet een belangenvereniging op toe zien." Over zijn concept: Nieuw Beleid: "Bij prettig wonen kijken de mensen eerst naar hun portemonnee. Er wordt te weinig gebouwd tegen een aannemelijke prijs. Er is duidelijk iets mis, er zijn te veel speculanten." Motivatie  Henk Hut: Bestuurslid HVA: "Passie! Hoe ga je de toekomst in? We bouwen nog steeds negentiende eeuwse woningen;drie woonlagen. Dezelfde benauwde straten, alleen iets breder. Wonen is geen fantasie, geen droom, maar is afgestemd op behoefte.


14-4-2005 TBS-NEE! werd TBS'JA ...

Op de Politieke Markt van donderdag 14 april 2005 viel dan uiteindelijk de beslissing over het wél of niet komen van een TBS-kliniek in de Stripheldenbuurt. 

Op de vorige Politieke Markt liepen de gemoederen (ook al bij de raadsleden) hoog op, waardoor niet iedereen aan het woord kwam en de discussie doorgeschoven moest worden naar deze datum (tevens een besluitvormings Politieke Markt). Omdat verwacht werd dat ook nu de vastgestelde tijd tekort zou zijn, werd er ruimte voor een Debat georganiseerd in de Raadszaal na afloop van de Carrousel. In de Carrousel werd door Tineke Fokkens (CDA) in de blauwe zaal uitsluitend het amendement voorgelegd en verdedigd. Daarvoor werd een kwartier uitgetrokken. De belangstelling was overweldigend: de blauwe zaal puilde uit van het publiek!

Later in de raadszaal bleken er behalve stoelen tekort, ook staanplaatsen te weinig: een bomvolle raadszaal.

 Hoezo....de burgers zijn niet geinteresseerd in politiek?! "Ja", is steevast het antwoord van 'de'  politiek, "maar dat is omdat het henzelf raakt". (en dat is logisch, daar is niets mis mee...m.i.)

 

 

 

In die overvolle raadszaal ging om 21.30 uur het ingelaste Debat van start. De sfeer leek op, wat ik versta onder 'Poolse landdagen', veel geroezemoes, mensen hevig in discussie met elkaar, een beetje lacherig maar vooral gespannen. 

Het Debat was niet (wat ik verwachtte) tussen de raadsleden, nee, het werd een Debat tussen 2 personen: Nico de Haas, fraktievoorzitter van het CDA, die het amendement van het CDA verdedigde, en burgemeester Annemarie Jorritsma, vanwege haar 'pakket', waartoe ook een TBS kliniek behoort. 

De Haas maakte duidelijk dat het CDA de TBS-kliniek uit het bestemmingsplan Stripheldenbuurt wilde hebben.

 

 

Er was ook gelegenheid tot interpellatie (van raadsleden uiteraard...)

 

Het verwijt dat het CDA in het verleden vóór was en nu ineens tegen, dus ''voor de Búhne' sprak, verwierp de Haas met het argument dat zijn partijgenoot al vorige keer had opgemerkt dat het een 'voortschrijdend inzicht' betrof. Konkreet betekent dit dat er in de loop van de jaren (sinds 2003) nieuwe feiten aan het licht zijn gekomen, zoals het niet realiseren van de beloofde extra voorzieningen in de gezondheidszorg Almere, waaronder een forensisch/psychiatrische kliniek. Alleen de reguliere voorzieningen zijn er gekomen, waardoor Almere nog steeds achterloopt op dit gebied. Verder mankeerde er van alles aan de communicatie: wél  met de media maar niet met de Raad! Het CDA vindt dat zwaar onder de maat.

Jorritsma reageert dat de reguliere voorzieningen op orde zijn tot 2010. De feiten moeten spreken (27-3-2003) en zij somt alle data op van info-bijeenkomsten (19-3-2003) en dossierdata (20-3-2003 verslagen en week 12 het hele TBS-dossier op Internet) In april 2003 kwam er een folder en in mei 2003 is er een brief verspreid in de buurt, het stond allemaal in het Groene Weekblad.

Nico de Haas zegt dat er steeds gesproken werd over een gesloten kliniek. Het CDA is niet tegen een TBS-kliniek maar....wél op deze plaats. Volgens Jorritsma wordt de gemeente verweten dat die niet haar best heeft gedaan....maar de gemeente heeft alles gedaan! Zij kaatst de bal terug naar de raadsleden: de Raad draagt bestuurlijke verantwoordelijkheid! Als de uitkomst "NEE" wordt, weet ik niet meer wat ik tegen het Rijk moet zeggen over Almere.....als onbetrouwbare partner.......

Ruud Pet (GroenLinks), die later ook in 'de Arena'  in debat ging met Jorritsma, beet de Haas toe: 'ga naar de bewoners toe en vertel ze dat je je vergist hebt en vertel ze wat een 'gesloten' kliniek inhoudt'.  Daarna werd het tijd voor een stemming, hoofdelijk uiteraard. De VVD vroeg een schorsing aan van 10 minuten. Het ging er driftig aan toe in de wandelgangen en de fraktiekamers. Bij een 'Nee' zou de PvdA het college opbreken, hadden ze aangekondigd. 

 

 

 

 

 

 

 

Twee (van de 39) raadsleden onthielden zich van stemming: Willem Gasman (VVD) en Henk Hasper (CDA) vanwege eventuele verstrengeling van belangen.

 

 

Uiteindelijk werd de uitkomst van de stemming: 21 vóór en 16 tegen, dus is het raadsvoorstel/bestemmingsplan aangenomen en is er nu groen licht voor de bouw van een TBS-kliniek in de Stripheldenbuurt. 

Van de VVD, die aangekondigd had, unaniem tegen te zijn, stemde Gert-Jan Raven (VVD) tóch voor, op het laatste moment. Cocky Kuipers van D66 twijfelde tot het laatste moment (zo te zien) en stemde alsnog vóór. De PvdA hoefde zijn dreigement/chantage dus niet uit te voeren....

Wat mij persoonlijk trof was de grote emotionele betrokkenheid van burgemeester Annemarie Jorritsma. Iemand met zoveel ervaring in de politiek, die technisch kan vergaderen en zó hamert op feiten, laat toch niet haar emoties zien doordat raadsleden een andere mening hebben...zelfs al komt dat inzicht later dan beoogd. Maar misschien zit er politiek-gezien méér vast aan de beslissing voor een TBS-kliniek in Almere ....op deze plek....de tijd zal het leren.....

 

 

 

 

De bewoners/aktievoerders van "TBS NEE!" zeggen het er niet bij te laten zitten, zij gaan in beroep: bij de Provinciale Staten en de Raad van State.

 

 


over de TBS-kliniek .... (cartoon: greta verduin)


(april 2005) >> Ik vond nog een berichtje van mezelf  in het Archief (Almere-City) van 28 maart 2003:

 
De raadsvergaderingen beginnen steeds meer op Poolse Landdagen te lijken. Als de burgers, zoals in het geval van de komst van een TBS-kliniek in een woonwijk, mochten denken dat hun protesten en bezwaren ook maar enigszins de kans hebben een gewillig oor te vinden bij de dames en heren gemeenteraadsleden, komen zij van een koude kermis thuis. De raadsleden zijn er alleen als de kippen bij om elkaar vliegen af te vangen. Het heeft er alle schijn van dat de ingevoerde systematiek van het 'dualisme' in de gemeenteraden in Nederland, de positie van de raad uitholt en alleen de positie van het college maar versterkt.
Doorrammen of doordrammen; TBS-kliniek nee?
Daarna werden alle agendapunten er doorheen geramd tot het agendapunt TBS-kliniek aan de orde kwam. De raadszaal was afgeladen vol, stoelen werden er niet bijgezet.....in de Burgerzaal kon je het ook volgen, werd er gezegd.....Maar de zeker 75 aktievoerders van TBS-nee! wilden het 'live' meemaken, dus ook de trappen zaten vol, ook om te luisteren naar de 2 insprekers, waarvan één 2500 handtekeningen van bewoners overhandigde. De inspreker (de heer Kaal) hield de gemeenteraad voor dat zij trots mag zijn op haar burgers, ze zeggen niet alleen ´nee´ maar ze komen ook met argumenten.
 


Raad: wat nee? TBS-kliniek komt er wel
De PvdA'er Beuse (fractievoorzitter) vond de lokatie voor de TBS-kliniek (psychiatrische misdadigers) in een woonwijk (Stripheldenbuurt) prima. Volgens hem waren de gevoelens van onveiligheid nergens op gebaseerd en bleek van toenemende onveiligheid uit literatuur-studies niks. Pet (GL) heeft dergelijke informatie gehaald bij een ambtenaar van het ministerie. De VVD, bij monde van Sinke, pleitte voor een lokatie naast de Penitentiaire Inrichting (PI) op de Vaart.

Burgemeester licht verkeerd voor
Burgemeester Ouwerkerk (de verantwoordelijke portefeuillehouder) heeft altijd beweerd dat het ministerie dwingend voorschreef dat een TBS-kliniek in een woonwijk moést komen. Intussen is dat achterhaald. Er blijkt helemaal geen Rijksbeleid te zijn over waar een TBS-kliniek gevestigd moet worden. Ouwerkerk beriep zich erop dat de aankondigingen gestaan hadden in het Groene Weekblad, wat menigeen deed verzuchten dat het GW wél te vinden was in diverse sloten en bosjes, maar niet in de brievenbus van de inwoners van Almere.
 


Leefbaar wil ruilen: agenten in ruil voor TBS-kliniek in woonwijk
Leefbaar Almere ziet kans om uit de onontkoombare komst van de kliniek een ´slaatje´ te slaan. In ruil voor hun instemming met de komst van de TBS-kliniek in de woonwijk moet Almere er 50 agenten bijkrijgen. Fonhof (Almere Partij) wil ook nog wel voor de bewoners ´opkomen´; de plaatsing van de kliniek naast de gevangenis (PI) op de Vaart biedt een mooie mogelijkheid om de buslijndienst door te trekken: "Met 5 minuten zit je dan zo in het centrum", aldus dit raadslid. Volgens de burgemeester kun je op het gebied van veiligheid geen garanties geven. Pot (VSP) doet nog een uiterste poging door de stellen dat de TBS-kliniek moordenaars en verkrachters herbergt. Op verzoek van Smeeman (VVD) wordt er uiteindelijk hoofdelijk gestemd over de motie van LA; 23 vóór en 13 tegen de lokatie van de TBS-kliniek in de woonwijk. De aktie-groep "TBS-nee" verklaarde het er niet bij te zullen laten zitten.

Voor de aktuele reakties: zie quotes onder de link 'Radio'enzo.....


24 -3-2005 Kleurrijk Almere houdt Conferentie in ROC-Muziekwijk

Het Thema was "Maatschappelijke Participatie van minderheden in Almere, nu en in de toekomst'. Projektleider was Khalid Boutachekourt. Leden van Kleurrijk Almere zijn: Goede Stede, Ymere, Groene Stad Almere, Zorggroep Almere, De Schoor, Politie Almere, Bestuurscie. Primair Onderwijs, ROC-Flevoland, Al-Imane, Avanti, Ifna en stichting De Samenhang. De bedoeling was te praten in 3 verschillende Workshops met als thema' s: Onderwijs, Ondernemerschap en Zorg & Welzijn. Dit gebeurde in twee rondes, waarna een afsluiting met samenvatting van het besprokene door de gespreksleider.

De opkomst was groot, hoewel niet iedereen die zich had opgegeven,  was gekomen; daarentegen kwamen er veel mensen onaangekondigd.

Kleurrijk Almere daagt de aanwezigen uit met inspirerende initiatieven te komen die bijdragen aan de participatie van minderheden in de Almeerse samenleving. Kleurrijk Almere stelt een aanmoedigingsprijs ter beschikking van 1000 euro voor het meest kansrijke idee.

In de Workshop "Onderwijs" werd gesproken over ouderparticipatie en opvoedingsondersteuning, gericht op allochtone bewoners in Almere. Het ROC-Flevoland en Avanti gaven een inleiding over de stand van zaken en vroegen de aanwezigen om goede ideeen. Het werd vooral een discussie met vrouwen die zelf met de materie bezig zijn.

In de Workshop "Ondernemerschap" waren de inleiders woningbouwvereniging Goede Stede en het CWI (Centrum voor Werk en Inkomen). Over achterstanden op de arbeidsmarkt en wat doen we daar aan? Hoe stimuleren we ondernemerschap in multiculturele buurten?

Goede Stede heeft ideeen omtrent de omvorming van woningen-boxen in bedrijfsruimten. Er vindt momenteel een haalbaarheidsonderzoek plaats in de Staatsliedenwijk. Er wonen veel starters en nieuwkomers. Er heerst een 'gevoel' van onveiligheid. In overeg met de politiek zijn er bijv.portieken dicht gemaakt. Misschien bergingen ombouwen tot kleine winkeltjes? Past in wat Kleurrijk Almere wil, het moet een levendige buurt worden. Wat men graag wil is dat de bestemmingsplannen vrijer worden. Er is momenteel een aktieve bewoners-commissie, dus het gaat de goede kant op! 

Van het CWI hoorden we over het CWI-vacature-Café. Er zijn veel te veel jongeren, met name allochtone vrouwen, die geen enkele werkervaring hebben (500 ingeschrevenen). Werkgevers willen graag meewerken (wekelijks) aan een vacaturemarkt. 8/4 a.s. komt er een groot nieuw bedrijf Eures, dat veel vacatures heeft, met name gespecialiseerd in Europese vacatures, haakt aan bij het CWI. Binnenkort komt er ook een Thema-Café voor vrouwen.

 

In de Workshop met als thema "Zorg & Welzijn"  waren de inleiders: De Schoor en de VCA (Vrijwilligers Centrale Almere). Het ging over de WMO (Wet Maatschappelijke Ondernemen), die ingaat per 1 januari 2006. Er wordt ook gekeken of het voorzieningenaanbod is afgestemd op allochtone senioren. Nu zijn er 18.000 ouderen (waarvan 2000 allochtone senioren 13%). Het ging ook over 'preventief huisbezoek voor ouderen vanaf 70 jaar' . Duidelijk werd dat de communicatie verbeterd moet worden tussen de 'aanbieders' (de Vrijwilligerscentrale) en degenen waarvoor het bedoeld is. Opvallend was dat aanwezige vrijwilligers zeiden niets van dit projekt te hebben gehoord bij de VCA....'Kontakt Vol Betekenis' terwijl het toch al een paar jaar loopt. De foldertjes die verspreid werden (1400 stuks en geen enkele reaktie!), hadden volgens aanwezigen géén zin de allochtone oudere kon het niet lezen! Trouwens, de communicatie zou op een andere manier moeten: misschien via de (doelgroepen)radio? Dat wil zeggen: in de eigen taal aanspreken. Het is bekend dat dit niet het beleid is van de gemeente Almere maar als men deze groep ouderen wil bereiken, zou dit misschien een mogelijkheid zijn voor informatie. Ook werd geroepen wanneer er nu eens begonnen werd met alle plannen!

De 70 senioren die zo gezellig samen lunchen in een restaurant.....zijn allemaal autochtone ouderen! Samengevat: de communicatie moet beter want: wat bied je die groepen aan? Dat kan via huisartsen, vertrouwenspersonen, buurtouders, onderlinge steun van organisaties, differetieren (maatwerk) en: leeftijd minder belangrijk voor eenzaamheid. Suggestie: een integraal aanbod in overleg met de (allochtone) ouderen-zelf. De projektleider Khalid Boutachekourt vat eea samen, de Workshops waren te kort voor stevige discussies, dus wie ideeen heeft, kan dat op de website zetten www.kleurrijkalmere.nl  Iedereen mag er twee weken over denken, daarna wordt het meest kansrijke idee uitgekozen voor de prijs.

 

*********************************************************************

Hieronder een terugblik naar Kleurrijk Almere in 2002

26-2-2002 Agenda voor Kleurrijk Almere

"Agenda" betekent letterlijk: ´datgene dat ons te doen staat´, aldus Herman Sterenborg, dir. van stichting de Schoor, die deze symbolische Agenda´ presenteerde op dinsdag 26 februari 2002. Diversiteiten-beleid Opzet van deze ´Agenda´ is dat de gemeente Almere een beleid gaat ontwikkelen, gericht op de allochtonen. Geen ´Allochtonen-beleid´ maar meer een ´Diversiteiten-beleid´, dit laatste woord zegt beter wat de bedoeling is. De ´Agenda´ wil aan de hand van discussies onderling begrip verbeteren door behoeften en kwaliteiten van verschillende groepen in Almere serieus te nemen. Aan de hand van deze eerste voorzet, wil ´men´ de discussie aangaan met het stadsbestuur en samen konkrete afspraken maken. ´Men´ betekent in dit geval verschillende samenwerkende organisaties, zoals: de Schoor (H.Sterenborg), Zorggroep Almere (H.van Oosterbos), woningstichting WVA (R.de Haas) en  Goede Stede (A.Deutekom), woningbouwver. Groene Stad Almere (J.de Vletter) en de Politie Almere (J.Aandewiel). Ook zij willen verantwoordelijkheid nemen bij het ontwikkelen van beleid en het vormgeven van oplossingen. Met deze ´Agenda voor kleurrijk Almere´ hoopt men dat de politiek naar aanleiding hiervan een Diversiteiten-beleid zal opstellen.


De aanleiding tot deze ´Agenda´ was de groei van Almere; het groeiend aantal allochtonen, onvoldoende aansluitingen op de voorzieningen en dus het ontbreken van een 'allochtonenbeleid', vanaf nu dus 'Diversiteitenbeleid' genoemd. Momenteel is 27,9% allochtoon, waarvan 5,2^westers (cijfers per 1-1-2002 Buro Onderzoek  & Statistiek gemeente Almere) Een vooruitblik geeft aan dat dit percentage gaat naar resp. 30,9%, waarvan westers 5,2% in 2006.

 • Uitsplitsing naar bevolkingsgroepen per 1-1-2002 en tussen haakjes de prognose voor 1-1-2006: 

  Nederlands 72,1% ( 69,3%)
  Antilliaans 2,1% (2,6%)
  Surinaams 8,5% (9,6%)
  Turks 1,1% (1,1%)
  Marokkaans 2,4% (2,7%)
  Afrikaans 1.9% (2,0%)
  Overig niet-westers 6,7% (7,5%)
  Overig westers 5,2% (5,2%)
  Het doel is: Diversiteit, stimuleren en bevorderen dialoog; - sociale cohesie in de wijken; - ontwerpen en beheer nieuwe wijken; - voorwaarden werkgelegenheid
  - maatschappelijke participati'; - intensivering zorg; - verbeteren onderwijs; - het realiseren van een Hamam (Oosters badhuis) 

  Warom wil de werkgroep een speciaal ´Allochtonen-beleid´? Wil men een aparte behandeling......zorg is toch zorg; en onderwijs is toch onderwijs....
  De afgelopen tijd is er met de werkgroep discussie geweest over tal van onderwerpen, zoals:Hoe stimuleer je diversiteit? Een bonus als je als werkgever een bepaald percentage allochtonen in dienst neemt? Buurtcentrum in iedere wijk? En zou dat anders ingericht moeten worden? Gericht programma aanbieden in jongerencentrum?. Kleinschalige (zorg-)voorzieningen voor allochtonen? Hoe ga je schooluitval tegen? Verder als algemene vraag: welk nivo moet de stad Almere hebben, ook qua opleidingen? (geldt voor iedereen) Hoe eventuele achterstand inhalen?

  Gezamenlijke voorzet Het gaat om -binnen het algemene gemeentelijke beleid- kleinschalige invullingen, gericht op, of rekening houdend met, de specifieke behoeften van de ´allochtone´ mede-burger´, vergelijkbaar met voorzieningen die men ook heeft voor bijvoorbeeld gehandicapten of als werkbegeleiding naar de arbeidsmarkt. In ieder geval zal deze ´Agenda voor een kleurrijk Almere´ binnenkort worden aangeboden aan de (nieuwe) gemeenteraad, met het verzoek hierover mee te denken en het liefst uitvoering te geven aan deze gezamenlijke voorzet. Van de huidige raadsleden waren er slechts twee (2) aanwezig.

  Tekst en foto´s:greta verduin (2002)


 • 21-3-2005 Internationale Dag tegen racisme en intolerantie

  21 Maart is door de Verenigde Naties uitgeroepen als “internationale dag tegen racisme”. Op die dag worden op verschillende plaatsen in Nederland fakkeloptochten gehouden in het kader van de landelijke actieweek tegen racisme en intolerantie.  In Almere was de organisatie in handen van stichting De Samenhang. De fakkeltocht was bedoeld voor alle bevolkingsgroepen in Almere. Doel van de tocht is het verminderen van racisme en het bevorderen van tolerantie en samenwerking tussen verschillende groepen. Het belang van tolerantie en respect moet weer aktueel worden in Almere. In plaats van angst voor anderen, moeten we weer nieuwsgierig worden naar andere ideeën en culturen in Almere. 

  Er werd verzameld bij het Mandelapark, naast het Centraal Station, en er werd met brandende fakkels gelopen naar het Stadhuis Almere. Opvallend was dat er heel veel jongeren meeliepen in de stoet van zeker 100 mensen.

   

   

  Op de stoep van het Stadhuis Almere werden er speeches gehouden door wethouder Heleen Visser (GroenLinks), het Anti Discriminatie Buro, Stanley Eind, namens de SSA, en Mario Withoud met een gedicht.

   

   

  Heleen Visser memoreerde aan de aanleiding, 25 jaar geleden in Sharpville, Zuid-Afrika,  toen mensen protesteerden tegen de pasjeswetten, die identiteitskaarten voor zwarte mensen verplicht stelde. Dit was tevens een fel protest tegen het apartheidsregime. Maar de politie opende het vuur op de betogers en dat kostte 69 mensen het leven. Naar aanleiding daarvan hebben de Verenigde naties 21 maart uitgeroepen tot internationale dag tegen racisme. "Hoe staat het ermee in Almere?"  vraagt zij zich af: :het ADB signaleert behoorlijk wat problemen, zoals het deurbeleid in de Horeca. Ali B.is weer een voorbeeld-gedrag dat een kick geeft er wat aan te doen!" Visser geeft Minister Verdonk het advies 'haar huiswerk beter te doen', zodat asielzoekers niet jaren moeten wachten of ze wel of niet weggestuurd worden: dat is onmenselijk. In Almere tolereren wij geen intolerantie. Juist in Almere, waar iedereen ergens anders vandaan komt, bouwen wij samen aan een kleurrijke wereldstad, elke dag!"  

   

   

  Stanley Eind liet kort en krachtig weten dat racisme de wereld uit moet, het ADB riep op om vooral klachten te melden en Mario Withoud liet als dichter van zich horen. (voor zijn gedicht  klik op de link 'Gedichtenenzo'  http://www.multi-mediair-service.nl/gedichtenenzo.htm

   

   

   


  18-3-2005-Ymere en Almere ondertekenen overeenkomst van Eesterenplein

  Vrijdag 18 maart 2005 werd de intentie-overeenkomst getekend voor de aanpak van het van Eesterenplein en omgeving in de Bouwmeesterbuurt in Almere-Buiten. De ondertekenaars waren: de heren Wienke Bodewes (namens woningcorporatie Ymere) en Smeeman, wethouder  (namens de gemeente Almere). Dit vond plaats op het kantoor van Ymere Wonen in Almere-stad. 

  Het van Eesterenplein ligt er al jaren troosteloos bij, de supermarkt is verdwenen en al zo'n jaar dicht (er was toen veel overlast van 'hangjongeren') en de kleine winkeltjes hebben de grootste moeite het hoofd boven water te houden. Het plein wordt doorkruist door een fietspad....en dat is 't...een saai plein (met eigenlijk heel veel mogelijkheden!). In de bloemenzaak zit een dependance van het postkantoor.

  Eén van de bewoners, ondernemers eigenlijk, Laura Roelvink van BloemXpress, is al een jaar terug gestart met handtekeningen verzamelen want de bewoners én ondernemers waren het helemaal zat! Met deze intentie-overeenkomst als eerste resultaat. Wethouder Henk Smeeman bracht daarna, samen met de Stadsdeelmanager Frans Meijer,  een bezoekje aan de eigenaars van deze bloemenzaak Michel en Laura Roelvink, en overhandigde Laura een presentje: géén bloemetje, maar een grote knuffelbeer. 

  Atti Poelstra overhandigde namens Ymere een boek over Almere. Binnenkort wordt de supermarkt weer 'ingevuld' met een nieuwe Lidl. Dat gebeurt in de tijd dat de Lidl in Almere-stad verbouwd gaat worden.

   


  24-3-2005 Kleurrijk Almere laat weer van zich horen!

  Kleurrijk Almere organiseert op donderdag 24 maart 2005  vanaf 19.30 uur een Conferentie met als thema "Participatie van minderheden, nu en in de toekomst". Tijdens deze conferentie wordt stilgestaan bij het thema maatschappelijke participatie. Het accent wordt daarbij gelegd op Onderwijs en het Bedrijfsleven maar ook op participatie in de Zorg en in Welzijnsvoorzieningen. De verschillende leden van Kleurrijk Almere zullen tijdens de sessies vertellen welke akties er tot nu toe zijn geweest en welke ambities en vragen er liggen voor de toekomst. Kleurrijk Almere nodigt iedereen uit om op deze bijeenkomst met inspirerende initiatieven te komen, die bijdragen aan de participatie van minderheden in de Almeerse samenleving en stelt daarvoor een aanmoedigingsprijs ter beschikking van 1.000 Euro. Khalid Boutachekourt is projectleider Kleurrijk Almere.

  Leden van Kleurrijk Almere: Goede Stede /  Y-mere /  Zorggroep Almere /  Politie Almere / Groene Stad Almere / De Schoor Bestuurscommissie Primair Onderwijs / ROC Flevoland / Al Imane / De Samenhang / Avanti / Ifna

  Aanmelden: info@deschoor.nl   o.v.v.  'Conferentie Kleurrijk Almere 24 maart 2005', uw naam, de naam van de organisatie en uw e-mail adres. De conferentie wordt gehouden in gebouw Cantate van het ROC-Flevoland, aan de Louis Armstrongweg 36/42 in Almere (Muziekwijk)

   


   15-3-2005 Maatschappelijke organisaties en overheden ontwikkelen visie voor IJmeer

  Op 14 maart hebben zeven maatschappelijke organisaties en regionale overheden een door hen ondertekende intentieverklaring overhandigd aan minister Peijs in Den Haag (Natuurmonumenten, ANWB, Staatsbosbeheer, gemeente Almere, gemeente Amsterdam, provincie Noord-Holland en provincie Flevoland ). De ondertekenaars gaan samen een evenwichtige visie op het IJmeer en omgeving ontwikkelen. De ambitie is om het IJmeer het “Waterpark van de Noordvleugel” te maken. Minister Peijs, verantwoordelijk voor het programma Noordvleugel van de Randstad, onderstreepte het belang van een evenwichtige ontwikkeling van 'rood, blauw en groen'. Ze waardeert de werkwijze van de verkenning IJmeer en de rol die maatschappelijke organisaties daar in vervullen. De minister heeft toegezegd het resultaat van de verkenning en de te ontwikkelen visie serieus in de besluitvorming rondom de Noordvleugelplannen te betrekken.  

  Op dit moment is sprake van een toenemende druk op het IJmeer. Grote vraagstukken zoals kwaliteit van de natuur, waterhuishouding en veiligheid en de toenemende verstedelijking lijken allemaal in het gebied samen te komen. De zeven organisaties willen op een inventieve manier met deze verschillende “tegenstrijdige” belangen in en rond het IJmeer omgaan. Ze streven samen naar een ontwikkeling van het IJmeer en omgeving tot een gebied waarin water, natuur, recreatie, verstedelijking en infrastructuur in harmonie samengaan.  

  Het afgelopen jaar zijn eerst door zes partijen alle belangen, bestaande plannen en onderzoeken verkend. Versterkt met de provincies Noord-Holland en Flevoland wordt dit jaar een visie ontwikkeld, die begin 2006 gereed is. De samenwerking tussen de zeven maatschappelijke organisaties en overheidspartijen is uniek. Door al in een heel vroeg stadium om tafel te gaan is er vertrouwen en draagvlak opgebouwd en wordt nu samengewerkt aan de toekomstige kwaliteit van het gebied.  

  Namens de samenwerkende organisaties riep Jan Jaap de Graeff, directeur Natuurmonumenten, minister Peijs op ook voor andere projecten van de Noordvleugel de regionale overheden en maatschappelijke organisaties vroegtijdig bij alle ontwikkelingen te betrekken. Een voorbeeld hiervan is de Groene Uitweg. Een evenwichtig plan, dat kan rekenen op brede maatschappelijke steun, vergroot de haalbaarheid van het project.

  Bovendien juichen de organisaties een actieve deelname van de minister toe. Zij kan er voor zorgen dat lange termijn onderwerpen als water en natuur gelijktijdig en gelijkwaardig met die voor infrastructuur en verstedelijking geregeld worden. Op die manier wordt de kwaliteit en uitvoering van de visie voor het IJmeer zeker gesteld. Alleen dan blijft de Noordvleugel leefbaar voor de inwoners en interessant als vestigingsgebied voor bedrijven. Het Rijk (Verkeer en Waterstaat) neemt als adviseur deel aan het project.

   


  14-3-2005  (3e) Evaluatie Politieke Markt

  De politieke markt wordt na een jaar nog steeds overwegend positief beleefd. Eén van de opmerkingen in de derde evaluatie is dat “de Politieke Markt (past bij) Almere: eigentijds, innovatief en dynamisch!” Betrokken politici, bestuurders en ambtenaren zijn na een jaar opnieuw bevraagd over de andere werkwijze van de raad. De gestelde doelen zijn voor een belangrijk deel gerealiseerd.                                               

  De grote winst blijkt de snelle besluitvorming. Men ervaart ook meer contact met inwoners door het informele karakter van de markt en het actief uitnodigen van Almeerders. Inwoners hebben meer mogelijkheden om hun mening te geven. Raadsleden hebben meer kansen om hun persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden te benutten. De raad en het college krijgen beiden voldoende ruimte om hun eigen bestuurlijk rollen te vervullen en er is meer contact tussen raad en college.

  Er zijn ook nadelen. Men ervaart de wekelijkse cyclus als een behoorlijke druk, met name door de wekelijkse besluitvorming. Daardoor is wekelijks fractieoverleg nodig. Eén van de doelen, besparing van tijd om meer buiten het stadhuis te kunnen zijn, komt in de praktijk niet overeen met de beleving van de raadsleden. En dit terwijl het aantal avondvergaderingen wel van ruim 80 naar 40 is gegaan. Aandachtspunten zijn dat raad nog niet altijd voldoende op hoofdlijnen stuurt, de rol van de voorzitters bij de activiteiten en de kwaliteit van het debat.  

  De Almeerse raad blijft verder deze werkwijze ontwikkelen. Dit jaar zullen ook weer thema- en studiemarkten worden georganiseerd. Nieuw zijn de buitenmarkten, op locatie in de stad, over thema’s die in de stadsdelen leven. Zo komt de politiek ook letterlijk dichtbij de inwoners.


  21-3-2005 Fakkeloptocht in Almere tegen racisme en intolerantie     

  Stichting de Samenhang organiseert, in samenwerking met een aantal politieke partijen
  , een fakkeltocht in Almere tegen racisme en intolerantie. De tocht wordt gehouden op 21 maart 2005. De fakkeltocht start vanaf het Mandelapark om 19.00 uur. Deelnemers aan de tocht zullen naar het Stadhuisplein lopen. Daar worden ze toegesproken door een aantal sprekers, waaronder de wethouder van sociale zaken Mevrouw Visser en een vertegenwoordiger van het Anti Discriminatie Bureau Flevoland. 21 Maart is door de Verenigde Naties uitgeroepen als “internationale dag tegen racisme”. Op die dag zullen er op verschillende plaatsen in Nederland fakkeloptochten worden gehouden in het kader van de landelijke actieweek tegen racisme en intolerantie. De fakkeltocht is bedoeld voor alle bevolkingsgroepen in Almere. Doel van de tocht is het verminderen van racisme en het bevorderen van tolerantie en samenwerking tussen verschillende groepen. Het belang van tolerantie en respect moet weer actueel worden in Almere. In plaats van angst voor anderen, moeten we weer nieuwsgierig worden naar andere ideeën en culturen in Almere.

   Voor meer informatie:  Stichting De Samenhang:  Nordin Abanaissa  telefoon: 06- 20892789 info@desamenhang.nl

  Deelnemende politieke partijen: Jelte Hoving telefoon : 036- 5331772  jrhoving@almere-bestuur.nl                           


  Bodemsanering Noorderplassen op Politieke Markt van 10 maart 2005

  10-3-2005 Voorstel aan gemeenteraad door portefeuillehouder wethouder Henk Smeeman

  Van 20.30-21.00 uur -- Pauze 21.00-21.30 uur -- Debat 21.30-22.00 uur

  Voorgenomen besluit. Het voteren van een krediet groot 2,2 mjn euro voor het saneren van de Noorderplassen op een door het College nader te bepalen tijdstip tlv of schadeverhaal Oranjewoud of indien mogelijk dan tlv de jaarrekening.

  Op een vijftal schiereilanden op de Noorderplassen is er sprake van  bodemverontreiniging. Concreet gaat het om de schiereilanden: Bakboord, Overstag, Stuurboord, Loefzijde en Lijzijde. De vervuiling impliceert een overtreding van de Wet Bodembescherming. De saneringsplicht is door middel van bestuursdwang bij Oranjewoud neergelegd. Het college wil in staat zijn om zelf het moment te bepalen dat de sanering gaat starten. Op basis van actuele ontwikkelingen en integrale afweging van de gemeentelijke belangen zal een besluit om zelf de sanering ter hand te nemen –door het college- worden genomen.  Om dit mogelijk te maken zijn de nodige voorbereidingen in gang gezet en wordt u verzocht een krediet van     2,2 miljoen beschikbaar te stellen.

  Bij het beschikbaar stellen van het krediet wordt het college in de gelegenheid gesteld om zelf te saneren, op een moment dat het college dit het meest geschikt acht. Dit zal naar verwachting gebeuren als Oranjewoud geen of onvoldoende gehoor geeft aan het bepaalde in de beschikking  “toepassing bestuursdwang” van 1 februari 2005.

   

  Overwegingen van het college die leiden tot "het voorgenomend besluit" :  de bodemverontreiniging an sich; de belangen van de bewoners op de Noorderplassen; houding van Oranjewoud in het voortraject; in staat te zijn om zelf de sanering ter hand te nemen op het daartoe gewenste moment.

  Deze kosten zijn niet voorzien in de Programmabegroting 2005.

  Wel is in de Programmbegroting 2005 een bedrag van 0,25 miljoen gereserveerd voor de kosten van voorbereiding en (vervolg)onderzoeken.  De dekking van het aangevraagde krediet zal moeten plaats vinden uit het verwachte kostenverhaal op Oranjewoud. In het geval dit niet mogelijk is zal dit via de jaarrekening ten laste van het resultaat worden gebracht, en daarmee uiteindelijk ten laste komen van de saldi-reserve

  Voor achterliggende openbare stukken: zie www.almere.nl/eilandennoorderplassen


   

  9-3-2005 Verdeeldheid over ROA in het College

   

  Het CDA in Almere wil een reactie van het College op het standpunt van wethouder Bijl dat Almere financieel beter af is in het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA).  De fractie heeft daarom schriftelijke vragen gesteld en wil dat het College deze vragen mondeling beantwoordt.

   

   Het CDA wil weten of er verschil van mening is in College over de strategie van Almere met betrekking tot het functioneren in regionale verbanden. Wethouder Arie Willem Bijl (PvdA) en wethouder Henk Smeeman (VVD) hebben tegengestelde meningen verkondigd in TV-uitzendingen van Omroep Flevoland. Almere is in 1993 uit het samenwerkingsverband van de ROA gestapt omdat de grondopbrengsten van Almere weg zouden vloeien naar andere gemeenten van de ROA. Om uit te treden heeft Almere een bedrag van 150 miljoen gulden moeten betalen. Dit geld is niet terug te krijgen. Wethouder Arie Willem Bijl heeft in een televisie-uitzending van Omroep Flevoland gezegd dat Almere een grote zak subsidiegeld misloopt omdat het niet in de ROA zit. Het gaat dan om geld voor het openbaar vervoer en voor sociaal woningbouw. De provincie Flevoland ziet zich bedreigd in haar voortbestaan, wanneer Almere weer terugkeert naar de ROA. Bijl heeft gezegd dat hij daar niet mee zit. Een andere Almeerse wethouder, Henk Smeeman van de VVD, heeft in een persreactie verklaard 'ernstig tegen' te zijn op terugkeer naar het Amsterdamse regioverband. Strategie zou belangrijker zijn dan geld. Het CDA wil nu dat het College met een standpunt naar buiten komt en de voor- en nadelen op een rijtje zet.
  Extra kosten stadhuis volledig verhalen! Het is onverteerbaar wanneer de extra kosten voor de klimaatbeheersing in het nieuwe stadhuis niet volledig verhaald worden op de aannemer, aldus het CDA in Almere. De CDA fractie is van mening dat de uitbreiding van het stadhuis in Almere duur genoeg is geweest.  

  De uitbreiding van het stadhuis heeft veel meer gekost dan oorspronkelijk geraamd in 1999. Na de aanbesteding bleek dat geen enkele aannemer het wilde doen voor de geraamde prijs. Dus is het nieuwe gedeelte van het stadhuis gebouwd voor een bedrag dat maar liefst 63 % hoger lag. Voor een deel lag dat aan gewenst meerwerk zoals de klimaatplafonds. Maar wanneer dat niet meegerekend wordt, is het gebouw nog altijd 40% (9,5 miljoen euro) duurder geworden dan geraamd. 

  Ondanks dat moderne klimaatplafonds in het meerwerk zijn opgenomen, blijkt dat klimaat in het stadhuis slecht is. In de zomer loopt de temperatuur in de vertrekken aan de zonkant veel te hoog op. De voornaamste oorzaak zou zijn dat er glas geplaatst is dat de zonnewarmte onvoldoende weert.  Voor 1,4 miljoen 

   euro worden er nu maatregelen genomen om het binnenklimaat aan de Arbo-eisen te laten voldoen.

   

   


  Oproep van Elma van den Worm (VVD): "méér vrouwen in Almeers bedrijfsleven en de politiek".    

  'Meer vrouwen in topmanagementfuncties in het Almeerse bedrijfsleven en overheid maar ook in de lokale politiek.', dat heeft Elma van den Worm voor ogen. In deze Mondiale Week voor Vrouwenrechten en zo vlak voor Internationale Vrouwendag, 8 maart 2005 a.s. is een goed moment om dit onderwerp in de schijnwerpers te plaatsen, vindt raadslid Elma van den Worm (VVD) “maar natuurlijk moet dit het gehele jaar door aandacht hebben om het uiteindelijke doel te bereiken”.  

  Dat uiteindelijk doel is tot een evenredige verdeling tussen mannen en vrouwen te komen bij invulling van topfuncties. Simpelweg omdat onze maatschappij uit mannen en vrouwen bestaan; en omdat zij elkaar completeren! Wishfull thinking: wanneer zal het lukken? of zal dat niet lukken omdat de vrouwen zelf het niet willen? Het moge duidelijk zijn dat dit onderwerp vele facetten heeft en gradaties kent. Daarom twee eenvoudige voorbeelden die aangeven hoe de vrouw getalsmatig een achterstand heeft.

  -  hoe is het bij de grootste werkgever van Almere, de gemeente zelf (1800 banen) gesteld? Slecht: tussen de 10 gemeentelijke directeuren bevindt zich op dit moment geen vrouw.

  - en hoe is het in de Almeerse gemeenteraad gesteld? Van de 39 fractieleden zijn er slechts 9 vrouwen. In beide gevallen dus te weinig.

  Wat kan er door wie aangedaan worden? Kan het afgedwongen worden? In ieder geval helpt het er over te blijven spreken en er aandacht aan te blijven schenken. Misschien een geschikt onderwerp voor het Politieke Café H.O.P.L.A. of  pakt de Emancipatieraad Almere het op?


   D66 gaat de wijken in, vandaag de Landgoederenbuurt  

  Voor de zevende keer in deze gemeenteraadsperiode zoekt D66 Almere de Almeerders op in een wijkactie. Dit keer wordt gepraat met de bewoners van de Landgoederenbuurt. Op zondag 13 februari ontvingen de buurtbewoners thuis een uitnodiging en op maandagavond 21 februari werd in buurthuis het Forum gepraat. Eerder werden de Almeerders opgezocht in de Gouwen, de Marken, de Eilandenbuurt, de Bloemenbuurt, de Filmwijk en de Muziekwijk. Van iedere wijkactie is een verslag te vinden op www.d66almere.nl 

  Wij doen dit omdat D66 Almere best begrijpt dat de inwoners van Almere het vaak zo druk hebben dat ze niet óók nog eens naar het Stadhuis kunnen komen tijdens de Politieke Markt op de donderdagavonden. Daarom zoeken wij ze op, folderen huis aan huis in de buurt en praten met ze in het dichtstbijzijnde buurthuis”, aldus Rob van Leeuwen, afdelingsvoorzitter.De Landgoederenbuurt in Almere Buiten, gelegen tussen Lage Vaart en Doe Mere, kenmerkt zich door een gevarieerde bouw en een ruime opzet. De typisch Almeerse eigenschappen “Groen, blauw en ruimte” zijn hier goed terug te vinden. Het niveau van de huizen is bovengemiddeld. Opnieuw valt op, dat in Almere Buiten (inmiddels 55.000 inwoners, net zoveel als bijvoorbeeld de steden Assen, Kerkrade, Vlissingen) er zo weinig buurt- voorzieningen zijn, bijvoorbeeld slechts twee buurtcentra, één tienercentrum (8-14 jaar) en helemaal géén jongerencentrum (15-23 jaar). Veel te weinig voor een stad(sdeel) van deze omvang met zoveel opgroeiende jeugd. Het is dan ook niet te verwonderen dat óók in de Landgoederenbuurt, net als in alle voorgaande bezochte buurten er een hangjongerenprobleem is. Waar moeten ze heen, wat is er voor hen te doen, waar kunnen zij zich op hun eigen manier ontspannen? Dus dan zoek je elkaar op straat op, je lekker vervelen, lullen, hangen. Niks mis mee. En dan ga je onder viaducten of in bushaltes staan (tenminste droog) en op wipkippenpleintjes of op het schoolplein, (kan je lekker melig klieren). Waarom krijgen schoolgebouwen geen avondfunctie en geen wijkfunctie? De Archipel, de nieuwe Brede School in de Eilandenbuurt met óók deze functies is alleen daarom al een prijzenswaardig initiatief. Goed om van de ervaringen daar te leren, bijvoorbeeld wat betreft het gebruik en beheer voor de volgende Brede Scholen in Almere.  Overigens verdient de Eilandenbuurt zéér de aandacht, niet vanwege de dure kant (het “Gewild Wonen”), maar vanwege de goedkope kant, waar zich nu al (anno 2005), terwijl deze nieuwe buurten met sociale woningbouw nog maar nauwelijks zijn opgeleverd, al een “asociale” problematiek ontwikkelt. Politiek,”let op uw saeck”.  Terug naar de Landgoederenbuurt. Ook hier dus een hangjongerenprobleem. Niet dat ze nu zo heel erg veel overlast veroorzaken, maar gewoon al het blokkeren door groepen rondhangende jongeren van de viaduct-onderdoorgangen veroorzaakt gevoelens van onveiligheid bij ouderen en moeders met kleine kinderen, die er langs moeten. Een JOP (Jongeren Ontmoetings Plek), eigenlijk meer een Buurt Recreatie Plek met bijvoorbeeld een speelveldje, vissteiger, skatebaan zou al veel oplossen., mits op een voor de jongeren gemakkelijk bereikbare plaats en  op een voor de omwonenden redelijke afstand. Een klassiek, maar oplosbaar spanningsveld.

  Het politiek/bestuurlijke dilemma is “laten we het zo, dan moeten we niet zeuren als er wat gebeurt en laten we een deel van de jongeren de goot in gaan, door gebrek aan toezicht (= jongerencentra)” of “doen we er wat aan, maken we geld vrij, stellen we andere prioriteiten en gaan participeren in jongerenprojecten” opdat we nog enigszins kunnen sturen”. Het jongerenwerk spant zich in om te helpen waar het kan. Met “streetcornertalks” (praten op straat met groepen jongeren) en met spreekuren voor die jongeren die tussen de wal en het schip dreigen te vallen. Het gaat altijd om het leren leven in vrijheid èn verantwoordelijkheid. Gelukkig heeft de Landgoederenbuurt sinds kort een actieve bewonersvereniging, die daarmee voor de gemeente en het welzijnswerk een aanspreekpunt is en overleg, zoeken naar een oplossing mogelijk maakt.  Er is genoeg te doen, bijvoorbeeld het hier en daar realiseren van meer parkeergelegenheid en meer straatverlichting. Ook de recreatie van de senioren in deze buurt verdient de aandacht. Het is toch eigenlijk van de gekke dat voor een middagje biljarten men helemaal naar Omniworld moet terwijl in het nabijgelegen Forum daarvoor ruimte gevonden kan worden. 

   


  Nieuwe naam....(sinds wanneer?) maar zelfde strijdbare ideeen, o.a. de strijd tegen UPC, je kunt meedoen, participeren in bijeenkomsten of... lees zelf maar.... 


  Meer aandacht en budget voor Ouderen!  

  In tegenstelling tot de zojuist door wethouder Huis gepresenteerde uitwerking van de kaders van het Sociaal Cultureel Werk moet er juist veel meer aan ouderen en veel minder aan jeugd en jongeren besteed worden, vindt de VVD. Immers het aantal ouderen is in de afgelopen jaren toegenomen en zal nog meer groeien (van 7 naar 16% van de totale Almeerse bevolking in 2010). Tot op heden is relatief zeer weinig aandacht en nog minder budget besteed aan deze groep. En daar moet verandering in komen: deze groep moet uit de vergetelheid en meer op de voorgrond komen. Het is onbegrijpelijk, onterecht en onacceptabel dat aan deze groep inwoners van Almere volkomen voorbij wordt gegaan” aldus Elma van den Worm, “dit geeft des temeer de noodzaak aan om zeer snel te  komen tot een krachtig en actief ‘seniorenbeleid”; een plan dat tot op heden ontbreekt. Bij de begrotingsbehandeling in november vorig jaar is door de VVD al eerder aandacht hiervoor gevraagd en zij zal dit blijven doen.  Het moge duidelijk zijn de VVD het niet eens is met deze uitwerking en zij zal hier uitgebreid op ingaan tijdens de Raadsbehandeling van dit onderwerp.


  Ali B. nota?

  Wethouder Frits Huis, o.a. van Cultuur en Jongerenbeleid, heeft heel wat losgemaakt (ook in de landelijke pers) met zijn opmerking: "Raadsleden moesten eigenlijk allemaal naar de Show van Ali B. gaan. Daar leer je in korte termijn méér dan er in al die dikke nota's staat!"

  Veel raadsleden reageerden nogal geschokt want 'dat heeft niets met Beleid te maken, daar komt wel wat meer voor kijken dan alleen een show van Ali B. bezoeken!'  Maar er zijn ook andere stemmen in de raad te beluisteren (hoewel wél politiek verwoord) die de opmerking van Huis niet zomaar een populistische vinden. 

  René Kempenaar, de ambulant Jongerenwerker, die -figuurlijk- aan de wieg stond van de loopbaan van Ali  B. vindt alle media-aandacht wat overtrokken. Maar in wezen kan het hem niet eens veel schelen 'hoe'  een en ander naar de politiek gecommuniceerd wordt, áls het maar gebeurt! 

  Kempenaar staat alweer aan de basis van nóg een nieuw 'fenomeen' :  "Culture Shock "

  (kijk bij de link " Jongeren")

   

  Bijgaand een foto (van Greta Verduin) van een prille Ali B. zoals hij optrad bij de opening van de expo 'Between Blue Lines'  in jongerencentrum Totem in 2001.

   

  Februari 2005: Ali B. heeft de 'Zilveren Harp 2004' (Conamus) gewonnen! De 'Harpen' worden uitgereikt aan artiesten die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de Nederlandse muziek. Hij was er zélf verbouwereerd van maar wél trots met de prijs.


  Dinsdag 22 februari 2005 Openbare PvdA-avond over Stadshart  Almere  

  Het nieuwe Stadshart bij het Weerwater: tussen de bouwkranen zijn zelfs al gebouwen opgeleverd; maar hoe gaat het Stadshart er uiteindelijk uitzien? Daarover organiseert de PvdA op 22 februari een openbare bijeenkomst in het informatiecentrum aan de Blekerstraat. Vanzelfsprekend geeft de PvdA ook ruimte aan de mening van de burger. En die mening betreft niet alleen de gebouwen in het nieuwe Stadshart, maar ook zaken als: hoe werkt het daar met  betaald parkeren en het ondergrondse afvaltransport?  

  Dingeman Lievense, manager van het Stadshart, verzorgt een toelichting op deze bijeenkomst voor alle Almeerders. Dankzij diverse maquettes en een film is het toekomstige stadscentrum zeer aanschouwelijk gemaakt.  Met de heer Lievense kan gediscussieerd worden over nog te maken keuzes. Want niet alle keuzes rond het stadshart liggen al vast. Er zijn nog keuzes te maken. Bijvoorbeeld hoe het stadscentrum schoon, heel en veilig te houden. En wat moet er met het stadscentrum gebeuren als wordt besloten dat Almere groeit naar 400.000 inwoners?Aanwezige politici zullen ongetwijfeld nieuwsgierig zijn naar de keuze van “de Almeerder”.  (Informatiecentrum Stadscentrum, Blekerstraat 4 (bij de Flevogarage)

  Programma:                 19.30-20.00 uur  ontvangst; 20.00-20.10 uur welkomstwoord PvdA-voorzitter; 20.10-21.00 uur de heer D.J. Lievense vertelt over het Stadscentrum inclusief tonen van film en maquettes; 21.00-21.15 uur Pauze; 21.15-22.00 uur  Discussie aanwezigen met de heer D.J. Lievense

   


  Brief van Bob Fonhof, raadslid Almere Partij) aan het Almeerse College

  Geacht College

  Tot onze grote bezorgdheid lazen wij in de diverse dagbladen dat stichting aap wederom een uitbreiding gaat realiseren t.b.v. het naar Almere halen van een grote hoeveelheid zieke apen.  Voorop gesteld dat de Almere Partij de zorg voor onze natuur en de dieren  daarin een warm hart toe dragen en zeer positief staan tegenover ons milieu. Echter, op de Kemphaan is al op een redelijk klein gebied, een opvang van diverse primaten gerealiseerd die daar vrijelijk rondlopen. Deze dieren zijn, naar wij begrepen hebben, ook al niet geheel in orde en kunnen zeer vatbaar zijn voor allerlei aandoeningen.   Door de komst nu, van een grote hoeveelheid nieuwe "zieke" dieren,  49 stuks, vragen wij ons toch af of de volksgezondheid hiermee niet in het geding komt.

  Waarover maken wij ons  zorgen: 

  1ste.  Het in diverse oosterse landen w.o. China, Japan. Taiwan en nog enige andere landen, het bewezen is, dat wanneer mens en dier in een te dichte hoeveelheid bij elkaar zitten, ziekten van dier op dier maar zeker ook van dier mens kan overslaan en de gevolgen daarvan desastreus kunnen zijn.  

  2de.   Denken wij dat de hoeveelheid dieren in totaal een gevaar kan zijn, zeker gezien de vogels die daar vrijelijk rondvliegen maar ook voor het  huidige aantal dieren die daar thans verblijven.

  3de.   De gezondheidstoestand waarin zich deze dieren verkeren.

  4de.   De hoeveelheid bezoekers die daar iedere week op dit terrein vertoeven. 

  Daarom vraagt de Almere Partij aan het College of zij, voordat  vergunningen  zijn afgegeven,  zich volledig op de hoogte heeft laten stellen of dit evt.  schadelijke gevolgen voor de Almeerse volksgezondheid kan opleveren. En of de juiste procedures wel zijn gevolgd. Wij zouden graag de gegevens van de besprekingen willen inzien zoals deze hierover zijn gevoerd en met wie. De vergunningen die zijn afgegeven wel goed over nagedacht zijn.   Graag zien wij op korte termijn deze gegevens, dan wel, een reactie van u  tegemoet. 

   Hoogachtend B.Fonhof,  Fractievoorzitter Almere Partij  

  februari 2005


   

  ChristenUnie en CDA willen ambtseed 

  De gemeenteraadsfracties van CDA en ChristenUnie willen dat de gemeente­ambtenaren een ambtseed afleggen. De ambtseed of ambtsbelofte kan een belangrijke steun in de rug zijn voor de ambtenaar bij het bewaren van de integriteit, aldus beide fracties.

   

  De ChristenUnie en het CDA hebben een motie voorbereid, die zij graag behandeld zien worden op de Politieke Markt van 4 maart. De accountant die de gemeentelijke jaarrekening controleert, heeft het College voorgesteld alle ambtenaren een integriteitverklaring te laten ondertekenen. Beide Christelijke fracties verbazen zich over het feit dat het College deze suggestie niet heeft overgenomen. In de motie wordt voorgesteld de ambtseed in elk geval voor de nieuw aangenomen ambtenaren in te voeren. De ambtenaren die al in dienst zijn, zouden dan een integriteitverklaring moeten tekenen. De burgemeester zou de ambtseed of ambtsbelofte in het openbaar moeten afnemen. 

  Raadsleden en wethouders leggen nog steeds een eed af wanneer zij in functie treden. In de zeventiger jaren is de ambtseed voor de ambtenaren grotendeels afgeschaft. In het kader van het integriteitbeleid komen veel gemeenten daar op terug. In 2003 hebben de gemeenten Amsterdam en Rotterdam de ambtseed weer ingevoerd voor nieuwe ambtenaren. In 2004 volgden veel andere gemeenten. Een aantal gemeenten laten ook de ambtenaren die al in dienst zijn de eed of belofte afleggen. In een wetsvoorstel van minister Remkes wordt voorgesteld om de ambtseed voor ambtenaren verplicht te stellen. De bouwfraude was aanleiding om meer aandacht te geven aan integriteit bij de overheid. Dat ook in Almere fraude kan voorkomen, bleek vorig jaar toen een ambtenaar ontslagen werd vanwege verdenking van poging tot verduistering van gemeenschapsgelden

   


  Cafégesprek wethouder Frits Huis  

  Op vrijdag 18 februari 2005 van 15.00-17.00 uur gaat wethouder Frits Huis er weer voor zitten zodat u hem vragen kunt stellen over zaken die onze stad aangaan. Natuurlijk kunt u er ook komen om gewoon eens van gedachten te wisselen met iemand die behalve bestuurder ook een Almeerder in hart en nieren is. Hij is deze keer in Grandcafé Seventies Eighties aan het Noordeinde 92 in Almere Buiten. 

  Op de vrijdagen 11 maart en 8 en 22 april is Frits Huis daar ook voor een gesprek aanwezig

   


  Behandeling vergunningen FC Omniworld Stadion op schema 

  11-2-2005 De behandeling van de bouwvergunning voor het te bouwen FC Omniworld Stadion wordt door de gemeente samen met FC Omniworld en het bouwbedrijf Midreth met grote voortvarendheid opgepakt. Dat bleek gistermiddag tijdens een bijeenkomst op het stadhuis. Onder leiding van coördinerend wethouder Omniworld Henk Smeeman, bekeken vertegenwoordigers van de betrokken partijen of de datum van 1 april 2005 wel realistisch en haalbaar is. FC Omniworld moet namelijk vóór 1 april de bouwvergunning bij de KNVB in Zeist inleveren. Dit ter completering van de totale aanvraag voor de licentie om per 1 juli 2005 toe te kunnen treden tot de Gouden Gids Divisie, oftewel de Eerste Divisie van het betaald voetbal.

  (NB Klaas Wilting meldde dit al in zijn praatje bij de Dames van Almere op zondag 5 februari jl ; zie link  'Verslagen' )


  Cafégesprekken met wethouder Henk Smeeman

  In navolging van wethouder Frits Huis gaat nu ook wethouder Henk Smeeman in café ANNO (aan de Grote Markt 121 in Almere-stad) het gesprek aan met inwoners van Almere. Op 11 februari van 15.00 tot 17.00 uur zal hij in het café ingaan op vragen van inwoners over zaken die hen raken. Het kunnen grote en kleine vragen zijn maar ook onderwerpen waarover inwoners met de wethouder van gedachten willen wisselen.


  Burgerjury ondervraagt deskundigen over Omgevingsplan

   

  In drie openbare zitting zullen de burgerjury’s deskundigen horen over onderwerpen voor het nieuwe Omgevingsplan waarover zij Provinciale Staten gaan adviseren. Die openbare bijeenkomsten vinden de komende drie zaterdagen plaats.Het omgevingsplan geeft in grote lijnen aan hoe onze provincie er in de toekomst uit gaat zien. De openbare bijeenkomsten zijn een unieke mogelijkheid om inzicht te krijgen in de achtergronden van het Omgevingsplan. De Burgerjury’s vormen een (representatieve) doorsnede van de inwoners uit de gebiedsdelen. Deze mensen ondervragen de specialisten over onderwerpen voor het nieuwe Omgevingsplan. Door vragen te stellen over verschillende onderwerpen krijgen zij een beter beeld van discussies en onderwerpen voor het Omgevingsplan. Hierdoor kunnen ze een gedegen advies geven aan de volksvertegenwoordiging (Provinciale Staten) over het nieuwe Omgevingsplan.  Dit proces is een flinke stap vooruit in de wens om de politiek naar de mensen te brengen.  De bijeenkomsten vinden plaats:

  o        Burgerjury Noordelijk Flevoland:

  zaterdag 5 februari 2005, Gemeentehuis Noordoostpolder, Harmen Visserplein 1 te Emmeloord, 09.30 – 17.00 uur

  o        Burgerjury Oostelijk Flevoland:

  zaterdag 12 februari 2005, Gemeentehuis Lelystad, Stadhuisplein 2 te Lelystad, 09.30 – 17.00 uur

  o        Burgerjury Zuidelijk Flevoland:

  19 februari 2005, Gemeentehuis Almere, Stadhuisplein 1 te Almere Stad, 09.30 – 17.00 uur

  Belangstellenden zijn van harte welkom!  

  Wilt u meer informatie over het omgevingsplan of het werk van de burgerjury ga dan naar:

  www.flevoland.nl/omgevingsplan

   

   


  IJMEERmarkt op de Politieke Markt

  De politieke markt van donderdag 3 februari is geheel gewijd aan de ontwikkelingen rond het IJmeer. Dit thema vraagt op korte termijn nog geen besluiten van de raad, maar het is wel inhoudelijk en politiek-bestuurlijk van belang voor Almere en daarmee de raad. Het is voor ieder dé kans om alles te horen over de ontwikkelingen rond het IJmeer en de wens van Almere om een verbinding te realiseren over het IJmeer naar Amsterdam.  

  In de Verkenning IJmeer is onderzocht welke kansen en knelpunten zich voordoen in het gebied. De avond is aan de hand van vijf thema’s ingevuld: waterhuishouding, ecologie, verstedelijking, infrastructuur en recreatie. Met medewerking van externe partijen als de Vereniging Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat, de ANWB, Staatsbosbeheer, de Mileufederatie, de gemeente Amsterdam en uiteraard ambtenaren uit Almere, kiezen raadsleden en belangstellenden voor het bijwonen van twee van de vijf deelsessies om zich meer inhoudelijk te verdiepen. Een kort plenair begin en eind maakt deel uit van het programma. De politieke markt biedt meer dan ooit de mogelijkheid voor inhoudelijke verdieping van dit soort thema’s. De avond vraagt op dit moment nog geen besluiten of standpunten op dit onderwerp. Het betreft wel de voorbereiding op het vormen van een politiek oordeel dat vroeg of laat geformuleerd moet worden.Alle informatie over de IJmeermarkt is te vinden op www.politiekemarkt.nl bij Agenda. De avond wordt als gebruikelijk plenair afgesloten met besluitvorming en heeft als bijzondere gast daaraan voorafgaand de consul van Marokko voor het overhandigen van de vuilniswagens voor het vorig jaar getroffen gebied door een aardbeving. Dit als uitvloeisel van een motie van de raad.